حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

لزوم طرح دعوای اثبات فسخ قرارداد قبل از مطالبه آثار فسخ رای بدوی درخصوص دعوی خواهان به طرفیت خواندگان دعوی به خواسته تقاضای تحویل عین مستأجره و الزام خواندگان ردیف3 به فک رهن منصوبه و مطالبه اجور معوقه و خسارات دادرسی نظر به اینکه خواهان مدعی است که یک دستگاه خودرو سواری به شمارۀ شاسی 055000 - و شماره موتور 88131219809 و شماره انتظامی 68/194ب 55 در قالب عقد اجاره به شرط تملیک در اختیار ...