وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق تعیین نام توسط اولیاء طفل

حق تعیین نام توسط اولیاء طفل

رای بدوی
دعوی خواهان ب. ش. ولی قهری م.ش. با وکالت آقای ق.ص. به طرفیت الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر تغییر نام از م. به الف. نظر به اشتهار وی به نام اخیرالذکر به دلالت استشهادیه تقدیمی و عدم دفاع مؤثر خوانده در خور پذیرش است علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده 4 قانون ثبت احوال دعوی خواهان را ثابت تشخیص و حکم به تغییر نام فرزند خواهان از م. به الف. در سند سجلی شماره 3-103650-020 با حفظ سایر مشخصات صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – غفوری
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال استان تهران (شرق تهران) به طرفیت ب.ش. با وکالت آقای ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 9100512 مورخ 28/4/91 شعبه 120 محاکم عمومی مشعر بر صدور حکم به تغییر نام فرزند صغیر تجدیدنظرخوانده از م. به الف از این جهت وارد و مؤثر است که حق تعیین نام اولیاء برای طفل یکبار به انجام رسیده و ایشان نام دلخواه خود را برای طفلشان انتخاب کرده‌اند از طرف دیگر طفل هم به گواهی اوراق پرونده در حال حاضر صغیر و فاقد شرائط قانونی برای تصمیم گیری است ثالثاً نام تسجیلی در سند رسمی بوده تغییر و تزلزل آن به بهانه مذکور در پرونده وجاهت قانونی نداشته چه بسا طفل پس از بلوغ قانونی به نام انتخابی اول و دوم که از طرف دیگری برای وی انتخاب و تفویض شده علاقمند نباشد فلذا باز هم باعث طرح دعوی و تشکیل پرونده در این خصوص خواهد شد بالنتیجه رأی معترضٌ‌عنه قابلیت دفاع و ابرام ندارد به ویژه آنکه نام الف. که در حال حاضر مطلوب پدر است اساساً در زمره اسامی مجاز مذکور در کتاب ثبت احوال نمی‌باشد در نتیجه ضمن نقض رأی معترضٌ‌عنه حکم به بطلان دعوی نخستین صادر می‌گردد. این رأی وفق ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

نجفی – عاشورخانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور