حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

دعوای مطالبه وجه التزام عقد اجاره

دعوای مطالبه وجه التزام عقد اجاره

رای بدوی
در خصوص دادخواست آقای (ع. ر. د.) فرزند (ی) به طرفیت آقای (الف. ن.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مبلغ 000/400/57 ریال بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و هزینۀ تأمین دلیل أخذ شده و هزینۀ اظهارنامه ارسالی. به این شرح که خواهان بیان داشته به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ 4/12/89 مسکن بلوار مقرر بوده خوانده عین مستأجره را در تاریخ 31/1/90 تحویل دهد و به موجب بند3 توضیحات زیر ماده 12 قرارداد متعهد بوده در صورت تأخیر مبلغ (000/700) ریال برای هر روز تأخیر بپردازد و نظر به اینکه عین مستأجره را در تاریخ 19/4/90 تحویل داده یعنی با 82 روز تأخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده با عنایت به محتوای پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاره مورخ 4/12/89 و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به اینکه ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و دفاعیات بلاوجه وی مبنی بر اینکه در نظر وی تعیین مبلغ (000/70) ریال برای خسارت هر روز تأخیر بوده نه مبلغ (000/700) ریال برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاع از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می‏نمایند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان را در حدّ مطالبه اصل وجه و خسارات دادرسی ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد 10، 219 و 230 قانون مدنی و مواد 198و515 قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/400/57) ریال بابت اصل ‏خواسته و مبلغ (000/148/1) ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‏دارد. و در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه به جهت عدم جمع شرایط مقرّر در ماده 522 قانون اخیر‏الذکر و همچنین مطالبۀ هزینۀ تأمین دلیل و اظهارنامه به جهت اینکه به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع نیز لازم نبوده، مستندا ًبه مواد 522 و 519 قانون اخیرالذکر، حکم به بی‏حقی خواهان صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – نجفی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظر خواهی آقای (الف. ن.) به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای (ع. ر. د) از دادنامه 1156 ـ 19/10/90 شعبه 119 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که مشعر بر محکومیت موجر (تجدیدنظر خواه) به پرداخت مبلغ (000/400/57) ریال بابت خسارت هر روز تأخیر به مبلغ (000/700) ریال به مدت 82 روز می‏باشد، وارد و موجّه است؛ زیرا مستأجر که مالک منفعت می‏باشد بایستی اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که غرض اصلی متعاملین (موجر و مستأجر) به تسلیم عین مستأجره را مطرح می‏نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد؛ زیرا به اعتبار آنکه کلیات عقد اجاره همراه با شروط ضمن‏العقد مقتضای تحقق کامل را دارد و در یک معنا مستأجر مکلّف است نسبت به تعهدات خود در محدودۀ تعریف شده عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر، در مانحن‏فیه تا زمانی که مستأجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستأجره (و در قالب تحویل مورد اجاره) همراه با وجه التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز ننموده است، دعوی مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته فلذا مستنداً به ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامـه معترضٌ‏عنه نـسبت به دعوی خواهان قرار رد دعـوی را صادر و اعلام می‏نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نجفی- عاشورخانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور