وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان

دعوت جهت اخذ توضیح از خواهان

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان (خ. م. م. خ. ز.) با وکالت (ج. ص. ح. ز.) به طرفیت خوانده آقای (خ. خ. ز.) فرزند (خ. ع.) به خواسته مطالبه نصف دارایی با عنایت به اینکه دادگاه قادر به صدور رأی ماهوی باشد، نیاز به اخذ و ادای توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن داشته و دادگاه این امر را به خواهان ابلاغ قانونی نموده و لکن خواهان اقدامی به آن به عمل نیاورده، فلذا مستنداً به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر­خواهی می­باشد.

دادرس شعبه 257 دادگاه خانواده تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی (خ.م. م. خ. ز.) با وکالت آقای (ج. ص. ح. ز.) نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 2063-19/10/90 صادره از شعبه 257 دادگاه عمومی خانواده که بر صدور قرار ابطال دادخواست وفق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار دارد مآلاً به نظر وارد است. در اخطاریه ابلاغ شده به تجدیدنظرخواه منحصراً تجدیدنظرخواه بدون تصریح موارد توضیح حاضر شده است. در حالی­که دادگاه محترم بدوی چنانچه توضیحی را ضروری می­دانست لازم بود که موارد توضیح در اخطاریه قید گردد لذا صدور قرار ابطال دادخواست بدون توجه به این مهم صحیح نبوده با نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادر کننده قرار ارسال می­گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مدنی – معنوی


معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد