وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها

اثر تغییر تابعیت والدین ایرانی نسبت به فرزندان و حق اخذ شناسنامه آنها

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ه.ب. به وکالت از خانم الف.ب. به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته الزام به تنظیم سند سجلی وتحویل شناسنامه، با التفات به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه گواهی ثبت موالید و مصدق گواهی غسل تعمید و تولد خواهان و اینکه وی از پدر و مادر ایرانی الاصل بنامه‌ای آقای ه.ب. و خانم م.الف. در تهران متولد شده و اگرچه نامبردگان اخیرالذکر در سال 1354 ترک تابعیت ایرانی نموده‌اند و خواهان، آن زمان طفل بوده لکن به لحاظ اینکه اطفال کسی که ترک تابعیت می‌نماید اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند و تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند و از توابع این حق بنیادین دارا بودن مدارک هویتی است فلذا خواهان همچنان ایرانی محسوب می‌گردد و دعوی وی وارد است و به استناد اصل چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 988و1284 قانون مدنی حکم به الزام اداره خوانده به تنظیم سند سجلی وتحویل شناسنامه خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران – محمدی پور
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت خانم الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 1135 مورخ 20/12/90 صادره از شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم سند سجلی و تحویل شناسنامه به تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد و موجّه نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص [و ] به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

لواسانی – توحیدی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور