وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347459www.estifa.ir
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف

تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف

رای بدوی
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی خانم (ن. ی.) با وکالت آقایان (الف. پ.) و (ف.) نسبت به دادنامه شماره 900564-28/6/90 صادره از همین دادگاه به استناد بند 4 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی، نظر به اینکه دادنامه­های مورد ادعای وکلای خواهان در دادگاه­های دیگری اصدار یافته­اند (شعبه محترم 211 دادگاه حقوقی و شعبه 35 دادگاه محترم تجدیدنظر) و نظر به این که شورای حل اختلاف با اشاره به دادنامه شماره 500505-31/3/89 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر رأی خود را صادر نموده است و این امر مورد اعتراض واقع شده و این دادگاه با بررسی تمام دادنامه­های استنادی دادنامه معترضٌ­عنه را صادر نموده است و بدین ترتیب مورد از موارد مقید در بند 4 ماده 426 قانون مذکور نمی­باشد. بنابراین دادگاه مستنداً به مواد 436 و تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می­نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران – کرمی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدید نظرخواهی (ن. ی.) با وکالت (الف. پ.). نسبت به دادنامه شماره 729 مورخه 10/12/90 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه 564 مورخه 28/6/90 صادر گردیده است قطع نظر از صحّت و سقم موضوع نظر به اینکه برابر ماده 31 قانون شوراهای حل‏‏اختلاف آرای صادره از شورای حل اختلاف قابل تجدیدنظر خواهی در ‏محاکم‏ عمومی‏ می‏باشد که این محاکم در مقام تجدید نظرخواهی مبادرت به انشای رأی می‏نماید که آرای صادره از آن قطعی می‏باشد، لذا آرای صادره از دادگاه عمومی که در مقام اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره در مقام تجدیدنظر نیز صادر میگردد، قطعی و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد. لذا این دادگاه به لحاظ غیر قابل تجدید نظرخواهی‏ بودن رأی معترضٌ‏عنه، قرار رد تجدید نظرخواهی را صادر و اعلام می‏نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

پورفلاح- صادقی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور