حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه

ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. با وکالت خانم م.د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 842642 به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی با توجه به محتویات پرونده؛ نظر به اینکه وکلای خواهان با استحضار از وقت رسیدگی و اطلاع از تصمیم دادگاه جهت ادای توضیح حاضر نشده‌اند و با توجه به اینکه بدون اخذ توضیح از وکلای خواهان در خصوص مفاد لایحه دفاعیه تقدیمی وکیل خوانده اظهار نظر در ماهیت امر میسور نمی‌باشد، لذا دادگاه به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند

در خصوص دعوی آقای ع.ز. فرزند ح. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. فرزند م. با وکالت خانم م.د. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 842642 به مبلغ 000/000/350 ریال به انضمام هزینه دادرسی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات قانونی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات وکلای متداعیین و مستندات دعوی نظر به اینکه اولاً – با تنظیم ظهر مبایعه‌نامه مورد استناد وکیل خوانده که صحت صدور آن مصون از تعرض قرار گرفته است، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد قبلی صادرکننده به پرداخت وجه چک مورد دعوی به تعهد به پرداخت به نحو مذکور در ظهر مبایعه‌نامه تبدیل شده است و چون تبدیل تعهد از مسقطات تعهد است بنابراین با تنظیم مراتب ظهر مبایعه‌نامه تعهد موضوع چک مورد دعوی ساقط و ذمه صادرکننده در خصوص چک مذکور بری شده است. زیرا اثر تبدیل تعهد سقوط تعهد بدوی و ایجاد تعهد ثانوی است و چک مذکور با تبدیل تعهد بلااستحقاق گردیده و به غیر از تعهد لاحق که بین طرفین حاکم است و بر اثر توافق و قصد و رضای ایشان حاصل گردیده؛ انتقال گیرنده چک حق مراجعه به صادرکننده را با توجه به برائت ذمه ایشان ندارد. ثانیاً – با توجه به اینکه ظهر مبایعه‌نامه مذکور در خصوص خواهان تنظیم و به امضاء ایشان رسیده است رابطه فی‌مابین صادرکننده چک و خواهان رابطه ناشی از اسناد تجاری با ثالث با حسن نیت تلقی نمی‌گردد. لهذا بنا به مراتب مذکور و سایر محتویات پرونده به لحاظ عدم احراز استحقاق دارنده چک؛ دعوی خواهان را به نظر ثابت تشخیص نداده؛ و به استناد مواد 10؛ بندهای 2 و 3 ماده 292؛ 293 ؛ 1257 و 1301 قانون مدنی؛ حکم بر بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمد وند
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. با وکالت آقایان ن.ن. و ج.م. به طرفیت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 00330 مورخ 18/5/91 شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه وجه چک شماره 842622 به مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه قرار ابطال دادخواست صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه استناد دادگاه محترم بدوی در صدور قرار تجدیدنظرخواسته ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است که این ماده هیچ‌گونه زمینه انطباق با موضوع را ندارد. زیرا اولاً مورد اخذ توضیح در اخطاریه خواهان‌های بدوی قید نشده و در تصمیم دادگاه بدوی نیز اشاره به اخذ توضیح نشده است ثانیاً بر فرض اینکه راجع به مفاد لایحه تقدیمی از سوی تجدیدنظرخوانده (خوانده بدوی) اخذ توضیحی از خواهان بدوی ضرورت داشته باشد، بایستی با ذکر دقیق مورد اخذ توضیح از طریق اخطاریه و یا حضوراً به وکلای خواهان بدوی ابلاغ تا در صورت عدم حضور آنان در وقت مقرر، موجبات اعمال ماده مرقوم فراهم گردد لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض قرار صادره پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری – عطارد

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور