حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک

اعمال حق حبس در مقابل تقاضای ایفای تعهد الزام به انتقال رسمی ملک

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان به پلاک ثبتی 23042/88 واقع در بخش یازده تهران و نیز تهیه صورت‌مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه التزام مقرر در قرارداد مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی حسب مندرجات قرارداد عادی مورخه 20/11/1382 خواندگان دعوی به موجب توافق انجام شده با تملیک یک دستگاه آپارتمان و دریافت مبلغی به‌عنوان سرانه اقدام به واگذاری آپارتمان به خواهان می‌نمایند و آپارتمان‌ها را تحویل می‌گیرند و تاریخ انتقال آنها در تاریخ 30/3/83 در دفترخانه 283 تهران تعیین می‌گردد. اما هیچ‌یک از طرفین در زمان مقرر حضور نمی‌یابند. حسب اظهار خواندگان هنوز ملک فوق بنام آنان منتقل نشده است مالکیت ملک فوق با استعلام از ثبت اسناد و املاک تهرانپارس بنام خواندگان می‌باشد. نظر به اینکه خواهان نیز مکلف به انتقال آپارتمان معوض به خواندگان بوده که در این خصوص دلیلی بر ایفاء تعهد خود ارائه نداده است بنابراین الزام طرف مقابل به ایفاء تعهد با توجه به حق حبس مقرر در ماده 377 قانون مدنی فاقد وجاهت قانونی تشخیص و نظر به اینکه در خصوص وجه التزام مقرر در قرارداد دلیلی بر ایفاء تعهد و حضور در دفترخانه در زمان مورد توافق ارائه نگردید بنابراین حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران – جلالوند
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.د. به طرفیت آقای س.ع. و خانم ص.ق. نسبت به دادنامه شماره 91/251 شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در رابطه با دعاوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک به انضمام انباری و پارکینگ به شماره پلاک ثبتی 23042/88 بخش 11 تهران و اخذ پایانکار و صورت‌مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام به مبلغ هفتاد میلیون ریال حکم به بی‌حقی مشارٌالیه صادر شده است با توجه به اینکه مبایعه‌نامه مورخ 20/11/1382 حکایت از آن دارد که خریداران ملک آقایان ع. و ج. شهرت هر دو د. می‌باشند و دادنامه شماره 83/428 شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز موید همین معنی است که نامبردگان هر دو طرف دعوا قرار گرفته‌اند و گواهی عدم حضور به شرح برگ 39 پرونده محاکماتی نیز عدم حضور هر دو نفر را تأیید کرده است و تصویر غیر مصدق مرقومه آقای ج. د.در ص 33 پرونده بدون هیچ‌گونه دلیل اثباتی می‌باشد و فاقد منشاء اثر قانونی است بنابراین طرح دعاوی الزام به تنظیم سند و مطالبه وجه التزام و غیره فقط بنام ع.د. موجه نبوده و مورد اقتضای صـــدور قرار را داشته فلـــذا تجدیدنظرخواهی با شقوق و تبــصره ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مـــدنی انطباق دارد و مـــستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعـــاوی خواهــان بدوی صادر و اعلام می‌گـــــردد رأی صادره به استناد ماده 365 همــــان قانون قطعی است.

رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

حسینی – احمدی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور