حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

مشارکت وکیل در مدعی به

مشارکت وکیل در مدعی به

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت آقایان 1. (ف.)، 2. (م. ن.) و 3. خانم (م.)، همگی با نام خانوادگی (ص.) به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق‏الوکاله و کل هزینه‏های پرداخت شده مقوم به یک صد میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان، نظر به اینکه مورد از مصادیق شرکت در مدعی به موضوع ماده 80 نظام‏نامه (آیین‏نامه) وکالت مصوب 19/3/1316 موضوع قانون وکالت مصوب 25/11/1315 بوده و شرکت در مدعی به موجب ماده مرقوم برای وکلای عدلیه ممنوع است، با استفاده از مفهوم مادتین 10 و 219 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می-گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران – تیموری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ن. م. ع.) به طرفیت (ف.)، آقای (م.) و خانم (م.)، شهرت همگی (ص.) با وکالت آقای (ع. ف. ق.) نسبت به دادنامه شمارۀ 718-29/8/90 شعبۀ 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی خواهان به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی 2838/2 بخش ده تهران به میزان یک چهارم از سهام خواندگان بابت حق‏الوکاله و کل هزینه‏های پرداخت شده با استناد به ماده 80 نظام‏نامه وکالت مصوب 19/3/1316، به علت ممنوع بودن وکلا در شرکت در مدعی‏به صادر گردیده است، نظر به اینکه هر چند خواسته خواهان مستند به مستندات دیگری از جمله صورت جلسه تحویل و تحول مورخ اول مرداد1390 است که میزان خواسته به خواهان صلح شده است، ولیکن در مجموع دعوی خواهان به کیفیت مطروحه به شرح دادخواست نخستین و بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی لذا به نظر این دادگاه، دعوی مذکور قابل استماع نمی‏باشد؛ زیرا دادگاه بدوی وارد ماهیت دعوی نشده است و موضوع، اقتضای قرار داشته است؛ علی‏هذا بنا به مراتب مذکوره فوق ضمن رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به مواد 358 و2 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

باقری – رشیدی


معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد