وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی

تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی

رای بدوی
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.و . به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ص.الف. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1615-8/5/90 لایحه شماره 1511-7/8/90 تجدیدنظرخوانده نظر به اینکه رأی صادره از شورای حل اختلاف مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و هیچ‌گونه خدشه و خللی به آن وارد نمی‌باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه در اجرای ماده 31 قانون شورای حل اختلاف عیناً رأی صادره استوار می‌گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سعیدی

در خصوص دادخواست خواهان خ.و . به طرفیت خوانده ص.الف. و به خواسته اعاده دادرسی نسبت به رأی شماره 151/900356 با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات مؤثر خوانده به شرح لایحه شماره 592-6/6/91 و با عنایت به اینکه موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی ارائه نگردیده است لذا دادگاه دعوی خواهان را محکوم به رد اعلام می‌نماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سعیدی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص دعوی مطروحه از سوی آقای خ.و. به طرفیت آقای ص.الف. و دائر به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 00257 مورخ 12/4/1391 شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی اعاده دادرسی تجدیدنظرخواه از دادنامه قطعی شماره 00493 مورخ 8/8/1391 همان مرجع که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1615 مورخ 8/5/90 حوزه 755 قاضی محترم شورای حل اختلاف مجتمع شماره 15 تهران که بر صدور حکم به محکومیت آقای و. به پرداخت مبلغ 000/000/48 ریال به‌عنوان اصل خواسته و با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در امر تأدیه و در حق آقای الف. اشعار داشته، اصدار یافته و طی دادنامه معترضٌ‌عنه قطعی مرقوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار داشته و سپس طی دادخواست 1/3/1391 مشمول درخواست اعاده دادرسی واقع گردیده که علی‌رغم عدم رعایت تشریفات قانونی موضوع مواد 426، 427 و 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از سوی مستدعی اعاده دادرسی در طرح و اقامه دعوی مرقوم و نیز عدم اتخاذ تصمیم پیرامون درخواست حاوی دعوی معنونه از سوی مرجع یاد‌شده و مطابق تبصره ذیل ماده 435 قانون پیش‌گفته و با تغافل از ضوابط قانونی، مشمول صدور دستور بلاتاریخ مندرج در برگ 48 پرونده مبنی بر تعیین وقت رسیدگی گردیده و صرف‌نظر از آشفتگی و درهم ریختگی و عدم نظم و ترتیب اوراق پرونده و از آنجا که مرجع یادشده در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 1615 قاضی شورای حل اختلاف صدرالذکر، مبادرت به صدور رأی معترضٌ‌عنه به شماره دادنامه 00493- 8/8/91 و به صورت قطعی نموده و فی‌الواقع به‌عنوان مرجع عالی مبادرت به تأیید و استواری دادنامه مرجع تالی نموده و در وضعیت حاضر رأی تجدیدنظرخواسته به شماره 00257- 12/4/1391 علی‌الاصول و علی‌القاعده به صورت قطعی خواهد بود و درج قابلیت تجدیدنظر داشتن ذیل آن، تأثیری در وضعیت نخواهد داشت زیرا برابر مقررات قانونی موضوع ماده 330 قانون پیش گفته، اصل بر قطعیت آرای صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی (مدنی) بوده و با توجه به مقررات قانونی موضوع بند اول ذیل ماده 11 قانون شوراهای حل اختلاف، رسیدگی به اصل دعوی بدوی سابق‌الطرح، در صلاحیت قاضی شورای حل اختلاف قرار گرفته که با صدور دادنامه قطعی اصداری از سوی مرجع تجدیدنظر مربوطه (شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران)، قطعیت حاصل نموده و اکنون اعاده دادرسی از آن و از دادگاه عالی مربوطه و دادنامه اصداری قطعی صورت پذیرفته که از شمول شقوق بندهای ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خروج موضوعی داشته، خصوصاً از بند اول ذیل ماده 331 مرقوم، زیرا صلاحیت نسبی به دعاوی حقوقی تا مبلغ پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته و میزان مقرره در مقررات یاد شده (ماده 330) از زمان اجرای قانون شوراهای حل اختلاف، دستخوش تغییر و تحول واقع شده و با توجه به اصل خواسته به میزان 000/000/48 ریال که در صلاحیت شورای مذکور بوده و دادنامه اصداری به شماره 00493 قطعی بوده لذا اعاده دادرسی از آن در صلاحیت شعبه 151 مرقوم قرار داشته و به تبع اصل، دادنامه معترض نیز قطعی بوده بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرف‌نظر از وضعیت دعوی اعاده دادرسی مطروحه و کیفیت نارسای دادنامه اصداری نسبت به آن و از آنجا که به عقیده این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00257-12/4/91، به تبع اصل حکم و برابر ضوابط و مقرارت خاص مربوطه، قطعی بوده لذا تجدیدنظرخواهی از آن فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می‌باشد، لهذا ضمن عدم قبول و عدم پذیرش آن، مستنداً به ماده 330 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بندهای 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته و رعایت بند اول ذیل ماده 11 و ماده 31 قانون شورای حل اختلاف، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگــاه قطعی است.

مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری – موحدی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور