وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه

ابطال آرای مراجع ثبت احوال در مورد تابعیت ایرانی در صورت احراز نسب ایرانی در دادگاه

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.الف به طرفیت سازمان ثبت احوال مبنی بر اعتراض به تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 7/11/90 هیأت حل اختلاف ثبت احوال و صدور حکم به ابطال آن و صدور حکم به الزام این سازمان بر صدور شناسنامه ایرانی به نام اینجانب خواهان که چنین اظهار داشتند به شرح مصرح در دادنامه شماره 8709970201200894 مورخ 5/6/87 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده یک تهران که در پرونده بایگانی 8600530 شعبه مذکور با موضوع اثبات نسب صادر شده است رابطه بنوت یا پدری یا پسری اینجانب با پدر مرحوم ح.الف. به اثبات رسیده است ایرانی بودن پدر مرحوم اینجانب که فرزند پدری و مادری ایرانی به نام‌های غ. و ن. بوده است طبق مدارک پیوست و مطابق مندرجات دادنامه صدرالذکر مستنداً به ماده 976 قانون مدنی مفروغ است تابعیت ایرانی اینجانب مسلم است، متاسفانه علی‌رغم قطعی بودن تابعیت ایرانی اینجانب پرونده تابعیت اینجانب طبق ماده 45 قانون ثبت احوال به شورای تأمین شهرستان تهران ارجاع شده که این شورا با صدور دادنامه شماره 3514/2/16/90 مورخ 20/2/90 تابعیت ایرانی اینجانب را تأیید ننمود با اعتراض اینجانب به تصمیم شورای تأمین قضیه در هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال شهرستان تهران مطرح شد که در عین ناباوری و به رغم وجود تمام مدارک این هیأت اعتراض اینجانب را رد نمود و اینجانب ناگزیر طبق ماده 4 قانون ثبت احوال و مطابق رأی وحدت رویه شماره 658 مورخ 20/1/81 دیوان عالی کشور برای رسیدگی و احقاق حق به آن دادگاه محترم ملتجی شدم در تبیین دعوی عرض می‌شود طبق صراحت ماده 45 قانون ثبت احوال ارجاع پرونده تابعیت افراد به شورای تأمین در صورتی ممکن [است] که هویت و تابعیت افراد مورد تأیید قرار گیرد. بدیهی است با صدور دادنامه صدرالذکر تردید در تابعیت ایرانی اینجانب منتفی است بنابراین ارجاع پرونده به شورای تأمین نادرست بوده است رأی وحدت رویه شماره و تاریخ 375-28/11/80 ناظر و مؤید بر دادنامه شماره 83 مورخ 16/7/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری [است] که فتوکپی آن به پیوست تقدیم شده است و نیز طرح موضوع در شورای تأمین با وجود اثبات نسب از والدین ایرانی در محاکم را فاقد موقعیت قانونی دانسته است مستحضرید که طبق ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 و ماده 53 آیین دادرسی آن آراء‌ هیأت عمومی آن دیوان برای کلیه مراجع اداری ذی‌ربط لازم‌الاتباع است بنابراین اقدام شورای تأمین تهران و اداره ثبت احوال که بر خلاف تصریح دادنامه شماره و تاریخ 84-16/7/70 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به رغم احراز هویت و تابعیت اینجانب در مراجع قضائی صلاحیتدار تابعیت ایرانی اینجانب را محرز ندانسته‌اند مخالف قانون و عدالت بوده مستوجب نقض و ابطال می‌باشد علاوه بر این مستحضرید که طبق… قانون آیین دادرسی مدنی جلوگیری از اجرای حکم از سوی هر مقامی و سازمانی که باشد ناممکن است و چون تصمیم هیأت محترم حل اختلاف ثبت احوال موجب جلوگیری از اجرای دادنامه قطعی گردیده است از این حیث هم مستوجب ابطال می‌باشد نظر به آنچه عرض شد با تقدیم این دادخواست با اعتراض به تصمیم شورا به شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیأت حل اختلاف اداره ثبت مبنی بر رد تابعیت اینجانب توسط شورای تأمین شهرستان تهران صدور حکم بر ابطال آن مورد استدعاست لذا صدور حکم بر صدور شناسنامه ایرانی برای اینجانب مورد استدعاست دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و ملاحظه مدارک استنادی فتوکپی مصدق دادنامه شماره 894 مورخ 5/6/87 شعبه 242 دادگاه خانواده مبنی بر اثبات نسب و اینکه پدر وی ح.الف. فرزند غ. در تاریخ 8/12/1284 در یزد متولد شده و اثبات اینکه خواهران و برادران خواهان به اسامی ر. – ع. – ق. – الف. – م. – س. شهرت همگی الف. هستند و ر. دارای تابعیت ایرانی است و فتوکپی مصدق تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و فتوکپی نامه شورای تأمین تهران و فتوکپی خلاصه فوت پدر خواهان که ایرانی بوده و فتوکپی سند سجلی ایرانی پدر خواهان جملگی دلالت بر این دارد که پدر خواهان بنام ح. فرزند غ. و ن. و اثبات رابطه بنوت بین خواهان و مرحوم ح.الف. و اینکه هر کس از پدر ایرانی متولد شود تابعیت ایرانی را دارا خواهد بود علی‌هذا دادگاه با احراز هویت خواهان و احراز تابعیت ایرانی بودن وی به استناد بند 2 ماده 976 قانون مدنی و ماده 45 قانون ثبت احوال اصلاحی سال 1363 و اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و رأی وحدت رویه شماره 658-20/1/81 حکم بر ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تأمین شهرستان تهران و سپس ابطال تصمیم شماره 980/هـ/632/16 مورخ 17/11/90 هیأت اختلاف ثبت احوال تهران و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با حفظ حقوق اکتسابی در آن بنام خواهان صادر و اعلام می‌شود این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال مرکزی تهران به طرفیت آقای الف.الف‌ با وکالت خانم ش.م. نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 12/2/91صادره از شعبه23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال تصمیم شماره 354/1/م/611-14/2/90 شورای تأمین شهرستان تهران و ابطال تصمیم شماره 980/هـ-632/16 مورخ 17/11/90 هیأت حل اختلاف ثبت احوال تهران و الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه ایرانی با توجه به احراز تابعیت ایرانی تجدیدنظرخوانده برای وی صادر شده است دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

صیدی – موسوی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور