حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد

اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. ح.) و خانم (ر. ش.) با وکالت آقای (ع. م.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) به خواسته تأیید فسخ قولنامه مورخ 8/9/84 با احتساب خسارات دادرسی نظر به اینکه عمدۀ اظهارات و ادعای مطروحه توسط وکیل خواهان­ها تکرار مطالبی است که تحت عنوان دادخواست تجدید نظر و لایحه دفاعیه در پرونده کلاسه 88/566 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران عنوان شده و دادگاه تجدید نظر با لحاظ آن و در نظر گرفتن جمیع جهات با احراز صحّت و الزامی بودن قرارداد مورخ 8/9/84 طی دادنامه شماره 547 مورخ 10/4/88 حکم به الزام خواهان­های فعلی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان موضوع مبایعه­نامه مذکور صادر نموده­اند. لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و توجّهاً به اصل لزوم قراردادها حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می­کند. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظرخواهی (ع. م.) به وکالت از طرف آقای (ع. ح) و خانم (ر. ش.) به طرفیت خانم (م. ش.) با وکالت آقای (ذ. الف.) نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 12/9/90 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر صدور حکم به بطلان دعوی خواهان­ها از حیث درخواست تأیید فسخ قرارداد عادی مورخ 8/9/84 نظر به محتویات پرونده و لوایح وکلای طرفین در مرحله بدوی و تجدید نظر و با توجه به اینکه در دادنامه قطعی شماره 547 مورخ 10/4/88 شعبه 40 دادگاه تجدید نظر استان تهران ضمن تأیید صحّت و لزوم قرارداد مورخ 8/9/84 حکم به انتقال بیع با تنظیم سندرسمی به نام تجدید نظرخوانده صادر شده و دادنامه مزبور کماکان به اعتبار خود باقی است و نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهان دلیلی که نقض و بی­اعتباری دادنامه معترضٌ­عنه را ایجاب نماید ابراز نکرده­اند و دادنامه مزبور از حیث جری تشریفات دادرسی و نحوه استدلال نیز بلااشکال به نظر می­رسد و خدشه­ای بر آن وارد نیست، بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ­عنه را تأیید و استوار می­نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه

موسوی – رحیمی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد