وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

ابطال سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامه جدید

ابطال سند سجلی به علت صدور برای دیگری و صدور شناسنامه جدید

رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ه.ش. به طرفیت اداره ثبت احوال شرق تهران به خواسته صدور حکم به ابطال شناسنامه 819 با تاریخ تولد 15/2/1359 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی 15/2/1361 به لحاظ عدم تعلق شناسنامه فوق‌الذکر به مشارٌالیه و تعلق آن به خواهر متوفایش با استناد به شهادت شهود و توجهاً به اظهارات شهود و گواهان تعرفه‏ای به شرح اوراق جداگانه و اینکه خوانده در قبال دعوی ایراد و اعتراض موجهی معمول نداشته و با توجه به استناد به استعلام از پزشکی قانونی دادگاه ضمن پذیرش دعوی مطروحه و رد اظهارات خوانده مستنداً به ماده 995 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 224 سال 1349 هیأت دیوانعالی کشور حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه خواهان و صدور شناسنامه جدید باتاریخ تولد واقعی 15/2/1361 باحفظ سایر مندرجات آن صادر می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران – طالب زاده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شرق تهران به طرفیت خانم ه.ش. نسبت به دادنامه شماره0327-23/5/91 صادره از شعبه هشتاد و پنج دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند سجلی و شناسنامه و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 15/2/1361 با حفظ سایر مندرجات آن دادگاه با ملاحظه محتویات نظر به اینکه ایراد موجه نبوده بنابراین تجدیدنظرخواهی وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد تجدیدنظر را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند – فهیمی گیلانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور