وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

مصداق سند مکتوم جهت اعاده دادرسی

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای م.ر. به طرفیت آقای ر.ک. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به انتقال رسمی سند یک سهم از دو سهم مشاع از چهار سهم پنج دانگ مشاع مورد معامله به استثناء ثمنیه اعیانی پلاک 849/67 بخش 11 تهران و تحویل مبیع و محکومیت به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390 به بعد و خسارات دادرسی. اولاً در خصوص خواسته ردیف یکم نظر به اینکه به دلالت پاسخ شماره 57073 مورخ 6/12/90 اداره ثبت اسناد و املاک شمیران،شش دانگ ملک پلاک ثبتی متنازع‌فیه بازداشت می‌باشد و عنایت به اینکه چون حسب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هر گونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده، باطل و بلا اثر می‌باشد و مادام که رفع بازداشت از ملک متنازعٌ‌فیه انجام نشود دعوی قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ثانیاً در خصوص خواسته ردیف دوم تحویل مبیع، چون طرح دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت خواهان و تصرف خوانده می‌باشد و پاسخ استعلام ثبتی واصله نشانگر آنست ملک ما‌به‌النّزاع در مالکیت خواهان قرار ندارد و چون نامبرده مالکیتی نسبت به پلاک موضوع خواسته ندارند لذا دادگاه به تجویز مقررات ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. اما در خصوص خواسته ردیف سوم [و] محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده از تاریخ 1/1/1390. با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مبلغی به‌عنوان ضرر و زیان قید نگردیده و دلیلی نیز ارائه نشده است لذا دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت نیز غیر‌ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران – فرهادی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعاده دادرسی خانم ف.م. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت ش.ح. و ش.م. نسبت به دادنامه 0789 صادره از شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده معلوم گردید که اولاً دادنامه مذکور در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی بر دادنامه 880620 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی تهران صادر شده است با توجه به اینکه لازمه اظهارنظر بر دادنامه 789 اظهارنظر بر دادنامه 880620 مذکور نیز خواهد بود بنابراین لازم است که دادنامه بدوی نیز مورد خواسته قرار گیرد که چنین نشده است از طرفی دلیلی بر مکتوم [بودن] سند مورد ادعایی و اینکه به چه نحوی مکتوم بوده است که خواهان اعاده دادرسی دسترسی به آن نداشته است تقدیم نشده است و گواهی فوت در مرجع صدور آن وجود داشته است و شخصی که می‌خواست به آن استناد نماید، می‌توانست حسب مواد 206 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی عمل نماید و ادعای مطروحه در دادخواست لازم بوده است در مراحل دادرسی عادی بیان می‌شد بنابراین موضوع از موارد اعاده دادرسی تشخیص داده نمی‌شود و به استناد تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قربان وند – فهیمی گیلانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور