حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
مشاوره حقوقی

مشاوره
تلفنی

تضمین کیفیت مشاوره
توسط وبسایت ایران وکیل
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458www.estifa.ir
ابوطالب اصغری جیرهندهگیلان0911332155001332238491asghry.blogfa.com
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
رزرو نوبت مشاوره---رزرو نوبت مشاوره

تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق

تنصیف مهریه زن باکره قبل از طرح طلاق

رای بدوی
در خصوص دادخواست خانم (م. ز.) با وکالت خانم( ب. ف.) به طرفیت آقای (ح. ع.) فرزند (الف.) به خواسته مطالبه مهریه‏اش به تعداد 250 سکه بهارآزادی و هزینۀ یک سفر حج عمره مقوم به مبلغ (000/000/51) ریال با توجه به اینکه طبق سند نکاحیه پیوست میزان صداق خواهان مطابق با خواسته‏اش بوده و خوانده ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است، چون تنصیف مهریه زن باکره در زمان طلاقش لحاظ می‏شود؛ لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را محکوم به پرداخت تعداد 250 سکه بهارآزادی و یک سفر عمره به عنوان اصل خواسته بابت مهریه مشارٌالیها در حق خواهان می‏نماید. این رأی حضوری بوده و در ظرف مهلت قانونی، قابل‏تجدیدنظر‏خواهی می‏باشد.

رئیس شعبۀ 270 دادگاه خانواده تهران – رضا پور خیری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (ح. ع.) به طرفیت خانم (م. ز.) نسبت به دادنامه شماره 404- 30/3/91 اصداری از شعبۀ 270 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مهریه در حق همسرش محکوم گردیده است، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته، مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی‏باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تأیید می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

فرهبد – علی محمد


معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد