وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق تغییر نام کوچک

حق تغییر نام کوچک

رای بدوی
در خصوص دادخواست خواهان (م. و. ج.) به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان تهران به خواسته تغییر نام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 12109 دادگاه از توجه به اظهارات طرفین و اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به استشهادیه‏ای استناد نموده است هر چند نام کوچک خواهان از اسامی معروف و متداول در جامعه و برگرفته از فرهنگ اصیل ایرانی می‏باشد و حق درخواست تغییر نام از حقوق مدنی است و به حکم صریح ماده 958 قانون مدنی، هر انسانی از حقوق مدنی متمتع خواهد بـود و داشـتن نـام مناسب و مورد علاقه وحق تعیین آن یکی از همین حقوق می‏باشد و خواهان اهلیّت اعمال این حق را دارا می‏باشد. لذا دادگاه با توجه بـه مـراتب دعوی خـواهان را ثـابت و مـوجّه تـشخیص حکم به الزام خوانده به تـغییرنام از (م.) به (پ.) در سند سجلی شماره 12109را صادر و اعلام می‏دارد. رأی صادره حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران – امرایی فرد
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 900009 مورخ 20/1/91 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن حکم بر تغییر نام تجدیدنظرخوانده در سند سجلی شماره 12109 از (م.) به (پ.) صادر گردیده وارد و محمول بر صحّت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال وارد است؛ زیرا نام خواهان دعوا از اسامی رایج و مصطلح و با مفهوم و متناسب با جنس صاحب سند بوده و از اسامی ممنوعه نیز نمی‏باشد و صرف شهرت داشتن خواهان به نام دیگری غیر از نام مندرج درشناسنامه، علی فرض صحّت از موارد تغییر در مندرجات سند سجلی که در ردیف اسناد رسمی قرار دارد نخواهد بود. به علاوه نام خواهان از نام انتخابی زیباتر به نظر می‏رسد و موجبی که تغییرآن را ایجاب کند، ایجاد نگردیده، لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‏داند. مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‏حقی و بطلان ادعای خواهان صادر می‏نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

امی – حسین خانی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد