وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی

عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای (ک.ک.) با وکالت آقایان (ک.خ.) و (م.پ.) به طرفیت خوانده آقای (ر.ن.) به خواسته اعاده دادرسی و درخواست تأخیر اجرای حکم . بدین شرح که وکلای خواهان اظهار داشته اند: «عطف به دادنامه های 8600630010800080 مــــــــــــــــــــورخ 9/2/1386 و 8600630010801155 مورخ 11/12/1388 آن شعبه علیه موکل اینجانبان آقای (ک. ک.) لازم است به استحضار برسانم: موکل در تاریخ 20/8/1375 به دلیل نیاز شدید مالی، مبلغ (000/000/20) تومان به عنوان قرض از خوانده آقای (ک. ن.) اخذ کرده است که در قبال آن (000/500/32) تومان بابت اصل طلب و بهرۀ آن طی 24 قطعه چک به مشارٌالیه پرداخت کرده است. بعد از اینکه یک قطعه از چک­ها پرداخت شده، موکل به دلیل مشکلات مالی، از پرداخت سایر اقساط عاجز گردیده لذا ابتدا وکالت نامه­ای را به شماره 58088 برای انتقال به آقای (ز.ن.) اعطا و بنا به اصرار خوانده (علی­رغم داشتن وکالت و صرفاً به منظور فرار از اتهام رباخواری) موکل، طی سند قطعی غیر منقول تنها مایملک خود را به همسر وی خانم (م.ی.) منتقل می­نماید. در فاصله عدم پرداخت چک­های موصوف تا انتقال سند مزبور، موکل مبلغ (000/650/5) تومان را طی 3 فقره چک که از مشتری هایش در دست داشته به خوانده پرداخت می کند. (جمع مبالغ پرداختی تا این زمان 000/500/20 تومان بوده است) موکل تعهد می­نماید مابقی بدهی پرداخت نشده را با رضایت خوانده به موجب یک فقره چک (000/500/13) تومان به شمارۀ 988030 بانک(ص.) پرداخت نماید. لیکن [خوانده] با طرح دعوا علیه موکل این جانب در شعبۀ 109 دادگاه عمومی حقوقی در تاریخ 9/2/1386 حکم محکومیت موکل را به پرداخت جمعاً مبلغ (180/011/15) تومان اخذ می­نماید. در این اثنا موکل علیه خوانده در دادسرای تهران شکایتی مطرح که پس از طی مراحل قضایی، سرانجام در شعبه 78 دادگاه تجدید نظر استان حکم به محکومیت خوانده به تحمل 2 سال حبس تعزیری به جهت ربوی بودن معامله فی­ما­بین طرفین صادر و قطعی شده است. صدور حکم به محکومیت موکل در شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی در حالی است که اولاً؛ سریال چک شماره 988030 با سریال 24 قطعه چک صادره توسط موکل، یکسان است. زیرا چک شماره 988030 یکی از همان 24 چکی است که مبلغ آن از (000/350/1) تومان به (000/500/13) تومان تبدیل شده و ربوی بودن آن 24 قطعه چک توسط شعبه 78 تجدید نظر استان تهران محرز شده است. ثانیاً؛ با دقت در تاریخ صدور چک شماره 988030 معلوم می­گردد که هم زمان با انتقال سند مایملک موکل به خانم (م. ی.) (همسر خوانده) در دفترخانۀ شماره 306 تهران به تاریخ 5/1/1376 صادره شده و به عبارت دیگر ا ین چک به منظور پرداخت بدهی موکل صادر شده است. ثالثاً؛ خانم (م. ی.) از سال 75 تا زمانی که علیه موکل طرح دعوا کرده (8/11/1384) ماهیانه (000/500) تومان از موکل دریافت کرده و علی­رغم این که ایشان ادعا کرده که این مبلغ را بابت اجاره­بها دریافت نموده، در دادگاه تجدید نظر محرز گردید که این مبلغ بابت بهرۀ قرض دریافتی اخذ شده است. دادگاه نظر به محتویات دادخواست تقدیمی از آنجا که وکلای خواهان خواسته موکل خود را بدون ذکر دادنامه موضوع تقاضای اعمال اعاده دادرسی اظهار داشتند بنابراین طرح دعوی به این کیفیت منطبق با قانون نبوده و دادگاه مستند به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می­نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می­باشد.

رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران – راستیان نیا
رای دادگاه تجدید نظر
درمورد ­تجدید نظر خواهی­آقای ­(ک. ک.)­ با وکالت­آقایان (ک. خ.) و (م. پ.) به طرفیت آقای (ر. ن.) نسبت به دادنامه شماره640-4/8/90 صادره ازشعبه 109دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدید­نظرخواه به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 80-9/2/86 صادره از مرجع یاد شده، دادگاه با توجه به اینکه به موجب بند2 ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده در دادخواست اعاده دادرسی مشخصات حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است درج می­شود، بنابراین علی­رغم ذکر شماره دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی در شرح دادخواست بدوی ازآنجا که عدم درج مشخصات حکم مزبور دادخواست اعاده دادرسی ناقص بوده و دادگاه بدوی مکلّف است به دفتر جهت صدور اخطار رفع نقص به وکلای خواهان اخطار ]رفع[ نقص صادر نموده ولیکن دادگاه بدوی در این زمینه برابر مقررات یاد شده اقدام ننموده بنابراین به استناد بند هـ ماده 348 وماده 353 قانون مذکور ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی وفق مقررات ­قانونی به مرجع بدوی اعاده می­نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشاردادگاه

فارسیجانی – صوفی

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور