حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب
اصغری

ابوطالب
اصغری

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای گیلان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
ابوطالب اصغری جیرهنده گیلان 09113321550 01332238491 asghry.blogfa.com
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

عدم پذیرش ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی علی‌رغم ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

عدم پذیرش ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی علی‌رغم ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان‌ها با وکالت م.ب. و الف.ش. به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال معامله در خصوص پلاک ثبتی فوق‌الذکر موضوع سند 20644 مورخ 2/2/86 تنظیمی در دفترخانه شماره 494 تهران فی‌مابین خواندگان به همراه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه نظر به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن‌فیه انتقال ملک پلاک ثبتی به شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران به موجب ناقل قانونی واگذار نگردید علی‌هذا دعوی خواهان‌ها را وارد دانسته مستنداً به مواد 31، 36 از قانون مدنی و مواد 198 ، 515 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی فوق‌الذکر و سند رسمی 20644 مورخ 2/2/86 تنظمیی در دفترخانه شماره 494 تهران فی‌مابین خواندگان و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی در حق خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی

و اما دادگاه همچنین در خصوص دیگر خواسته خواهان‌ها با وکالت م.ب. و الف.ش.به طرفیت خواندگان 1- شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد و کشاورزی 2- سازمان مسکن و شهرسازی به خواسته: ابطال سند مالکیت و مندرجات دفتر املاک بنام خوانده ردیف دوم (س.) به شرح لایحه شماره 90100549مورخ 9/3/90 مبنی بر افزایش خواسته در خصوص پلاک ثبتی شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران به‌اضافه کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با عنایت به مفاد دادنامه قطعیت یافته شماره 88000054-31/1/88 مبنی بر ابطال رأی کمیسون ماده 12 قانون زمین شهری و با عنایت به اینکه تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است معتبر نخواهد بوده و در مانحن‌فیه انتقال پلاک ثبتی به شماره قطعه 67 تفکیکی 30 فرعی از سنگ یک کوهک کن بخش 10 تهران بنام دولت (با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی) به موجب ناقل قانونی واگذار نگردیده علی‌هذا دعوی خواهان را وارد دانسته و مستنداً به مواد 31، 36 از قانون مدنی و مواد 198، 515، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف دوم (سازمان مسکن شهرسازی) و ابطال سند مالکیت نامبرده در خصوص پلاک ثبتی فوق‌الذکر و پرداخت کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق‌الزحمه کارشناسی در حق خواهان‌ها را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 217 دادگاه حقوقی تهران – خیابانی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران و شرکت تعاونی مسکن کارکنان وزارت جهاد کشاورزی (درحال تصفیه) به طرفیت آقایان… و خانم… نسبت به دادنامه شماره 9100089 مورخه 20/2/91 صادره در پرونده کلاسه 8900579 شعبه 217 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان و ابطال معامله واگذاری پلاک ثبتی 30 فرعی مفروز از سنک پک کوهک کن و ابطال سند شماره 20644 -2/2/86 دفتر اسناد رسمی شماره 494 تهران صادر شده است. با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که قبل از ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت دعوی ابطال سند انتقالی به اشخاص موقعیت ندارد. اساساً با واگذاری زمین از طرف مسکن و شهرسازی به اشخاص ثالث و ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 حسب مورد استحقاق برای دریافت ارزش منطقه‌ای یا قیمت روز برای مالک ایجاد می‌شود. دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده است مخدوش و درخور نقض می‌باشد لذا دادگاه به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی – حمیدی راد

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور