وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

شرط تغییر نام

شرط تغییر نام

رای بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.م. فرزند ن. با وکالت آقای الف.ب. و خانم ف.م. به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان آمل به خواسته تغییر نام کوچک اسناد سجلی به شماره 762 از ح. بنام ش. بدین شرح که خواهان اعلام نموده از کودکی بنام ش. معروف بوده است و همه دوستان و آشنایان او را به همین نام صدا می‏زده اند لذا تقاضای تغییر نام در اسناد سجلی به لحاظ مشکلاتی که دو اسمه بودن برای ایشان به وجود آورده است را نموده است. دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در جلسه دادگاه و ملاحظه استشهادیه پیوست و نظر به اینکه ش. از اسامی ممنوعه نمی‏باشد و با عنایت به اینکه انتخاب نام یکی از حقوق اولیه اشخاص تلقی می‌شود دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد ماده 995 قانون مدنی ماده230 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده بر تغییر نام خواهان در اسناد سجلی فوق‏الذکر از ح.به ش. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‏باشد.

رئیس شعبه 183دادگاه عمومی حقوقی تهران – علائی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال.به طرفیت آقای ح.م. با وکالت آقای الف.ب. نسبت به دادنامه شماره 910166 مورخه 21/3/91 صادره در پرونده کلاسه 900847 شعبه 183 محاکم عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تغییر نام تجدیدنظرخوانده ازح. به ش. درسند سجلی محکوم شده است با بررسی پرونده تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که علاوه به ممنوع نبودن نام پیشنهادی باید به نام فعلی ترجیح داشته باشد والا ترجیح بلامرجح است و دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون لحاظ مبنای مذکور صادر شده مخدوش است. لذا به استناد صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن به جهت مذکور قرار رد دعوی نخستین صادر و اعلام می‌شود رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ذکائی – حمیدی راد

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد، وکیل پایه یک دادگستری در مشهد،حقوقی در مشهد، بهترین وکیل در مشهد، وکیل سرقت در مشهد،خوب در مشهد، وکیل سفته در مشهد، وکیل کلاهبرداری در مشهد، وکیل ارث در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، وکیل نفقه در مشهد، وکیل خانواده در مشهد، وکیل مهریه در مشهد، وکیل ملکی در مشهد، وکیل چک در مشهد، وکیل کیفری در مشهد، وکیل طلاق توافقی در مشهد، وکیل رابطه نامشروع در مشهد، وکیل طلاق ایرانیان خارج از کشور