وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا

عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا

رای بدوی
درخصوص دادخواست (م. الف.) با وکالت (ک. الف.) به طرفیت (ج. ز.) به خواسته الزام به تحویل مبیع تکمیلاً و خسارت تأخیر در تحویل و خسارات دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات طرفین و ملاحظه پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه تحویل مبیع متفرع بر مالکیت خواهان از مجرای سند رسمی است که در مانحنُ­فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی خواهان مالکیتی در پلاک موصوف ندارد، بنا­علی­هذا دعوی خواهان را در خصوص الزام به تحویل مبیع غیر وارد ]تشخیص[ و قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می­دارد. اما در خصوص خسارت تأخیر در تحویل از مورخ 30/6/86 لغایت 9/9/88 که جمعاً به مدت806 روز می­شود مستنداً به مواد10، 223، 219 و 362 قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (000/600/80) ریال بابت اصل خواسته و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون­آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت (000/668/1)­ ریال­، له خواهان ­صادر و اعلام می­دارد. دفتر دادگاه مکلّف است از زمان صدور اجرائیه نسبت به ابطال هزینۀ دادرسی از محکومٌ­له اقدام نماید. رأی صادره حضوری ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه122 دادگاه عمومی حقوقی تهران – سعیدی راد
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ک. الف.) به وکالت از طرف آقای (م. الف.) به طرفیت آقای (ج. ز.) نسبت به دادنامه شماره 72 مورخ 5/2/89 صادره از شعبه 122 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تحویل مبیع به لحاظ عدم احراز مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه صادر شده است، دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و علاوه بر عدم احراز مالکیت خواهان بدوی قرارداد استنادی نیز در هیچ مرجعی صحّت آن تأیید و یا تنفیذ نشده، بنابراین قرار صادره وفق موازین ساری و جاری تصدیر گردیده است، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه­های ­عمومی ­و ­انقلاب­­ در امور مدنی، ­ضمن ­رد تجدید نظرخواهی دادنامه معترضٌ­عنه عیناً تأیید می­گردد. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- صلاتی

در خصوص دادخواست (ک. الف.) به وکالت از (م. الف.) به طرفیت (ج. ز.) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 840 مورخ 15/6/90 صادره از این دادگاه در تأیید دادنامه شکلی شماره 72 مورخ 5/2/89 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران ناظر به قرار رد دعوی خواهان مبنی بر تحویل مبیع، دادگاه با توجه به اینکه رأی این شعبه ( دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی ) در تأیید قرار صادره از دادگاه بدوی بوده و بدین ترتیب رأی این شعبه نیز دارای صبغۀ قرار می­باشد و تنها از احکام دادگاه­ها می­توان درخواست اعاده دادرسی نمود، لذا مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبۀ اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- صلاتی


معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد