وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژاد تهران 09124357415 02122350512 www.asalaw.co

حق تغییر نام کوچک

حق تغییر نام کوچک

رای بدوی
در خصوص دعوی خانم (ف. الف.) به طرفیت اداره ثبت احوال شهر تهران مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه ازحیث تغییر نام از (ف.) به (الف. ف.) که چنین اظهار داشتند این جانب (ف. الف.) در مورخ 29/1/66 در شهر تهران متولد و با وجود آنکه از بدو تولد در بین وابستگان به (الف. ف.) مشهورم اما در سند سجلی نام (ف.) توسط والدین برای این جانب ثبت گردیده؛ نظر به اینکه انتخاب و استفاده از نام مورد پسند و دلخواه از جمله حقوق اساسی و اجتماعی هر فردی است و اهمیت نام کوچک از این حیث که افراد با نام مشخص منشاء حقوق و تعهدات و تکالیف و الزامات قانونی هستند و اینکه داشتن دو نام در زندگی روزمره موجب بروز مشکلاتی گردیده است و از طرفی اشتهار(م.) به (الف. ف.) می‏باشد و این نام واجد معانی عالیه و از هر حیث به نام مذکور در سند سجلی، برتری و رجحان دارد بدین‏ وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به اصلاح شناسنامه از حیث تغییر نام کوچک مذکور در شماره شناسنامه 802950 الف 12 ف. به (الف. ف.) به استناد به ماده 995 قانون مدنی و ماده 4 قانون ثبت احوال مورد استدعاست. دادگاه با بررسی مفاد دادخواست خواهان و استماع اظهارات شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان و بررسی لایحه خوانده دعوی مطروحه را وارد تشخیص به استناد ماده 995 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به اصلاح نام کوچک خواهان از (ف.) به (الف. ف.) در سند سجلی خواهان صادر و اعلام می‏شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران است.

رئیس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران – جعفری
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران به طرفیت بانو (ف. الف.) نسبت به دادنامه شماره 1143-22/12/90 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900754 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران‏ که ‏به موجب آن حکم به الزام تجدیدنظر خواه به اصلاح سند سجلی تجدیدنظرخوانده از حیث نام موضوع آن به (الف. ف.) به وصف مقید در دادنامه تجدید نظرخواسته اصدار یافته است. اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدید نظرخواه و پاسخ آن چون خواهان بدوی به دلیلی که مشعر بر وقوع سهو و اشتباه مأمورین ثبت احوال مرجع صدور شناسنامه در انجام وظایف قانونی خویش باشد، تمسّک ننموده است از این‏رو دادنامه تجدیدنظرخواسته واجد ایراد قضایی تشخیص و با استناد به مقررات مواد 348 و 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی وانقلاب در امور مدنی، ضمن نقض آن حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‏گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشار دادگاه

یاری – افتخار

معرفی بهترین وکیل در مشهد

وکیل در مشهد، شماره وکیل در مشهد،  وکیل پایه یک دادگستری در مشهد، وکیل حقوقی در مشهد، وکیل سرقت در مشهد، وکیل خیانت در امانت در مشهد، بهترین وکیل در مشهد