۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

ماده 591 قانون مجازات اسلامی

شکافتن هریک از پلکهای بالا، موجب یکششم دیه و شکافتن هریک از پلکهای پایین، موجب یکچهارم دیه است.