۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱

ماده 153 قانون مجازات اسلامی

هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.