۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 917 قانون مدنی

هر یک از وراث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را میبرد و اگر متعدد باشند ترکه بین آنها بر طبق مواد ذیل تقسیم میشود.