۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 811 قانون مدنی

اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارد.