قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 735 قانون مدنی

کفالت به رضای کفیل و مکفول له واقع میشود.