قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 543 قانون مدنی

مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه وبرگ گل و غیره آن.