۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 496 قانون مدنی

عقد اجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره از تاریخ تلف باطل میشود و نسبت به تخلف از شرایطی که بین موجر و مستاجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.