قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 472 قانون مدنی

عین مستاجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است.