۲۰ تیر ۱۳۹۸

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 418 قانون مدنی

اگر مغبون در حین معامله عالم بقیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.