قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 1260 قانون مدنی

اقرار واقع میشود بهر لفظی که دلالت بر آن نماید.