قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 1151 قانون مدنی

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.