قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸

ماده 1126 قانون مدنی

هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم بامراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.