حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک رای بدوی در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825-22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان ...

صدور حکم یا قرار در صورت عجز از معرفی زمین موضوع قرار کارشناسی رای بدوی دعوی م.الف. با وکالت م.د. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در شهرستان تهران) صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره 1546 / ه مورخ 30/6/89 در خصوص پلاک ثبتی شماره 7982 فرعی از 88 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خ...

عدم تجویز دعوای انتقال اجاره تجاری به غیر توسط منتقل الیه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و الف.ف. و ق.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسا...

ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی رای بدوی به موجب کیفرخواست شماره 801078 ـ 9/12/90 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1ـ ش.ر. فرزند ش.، 26 ساله، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان متهم است به ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری جشن مختلط و لهو و لعب و نگه‌داری یک بطری حاوی مشروب الکلی، 2ـ ب.الف. فرزند ب.، 24 ساله، 3ـ ک.ق. فرزند ح.، 29 ساله، 4ـ الف.ع. فرزند م.، 23 ساله، 5ـ م...

امکان مطالبه خسارت معنوی ناشی از لغو پرواز رای بدوی به تاریخ 14/5/88 آقای ج.ی. اصالتاً و ولایتاً از طرف آ.ی. و خانم م.ب. دادخواستی به طرفیت شرکت هواپیمائی الف. با وکالت آقای م.ص. به خواسته مطالبه خسارت مادی ناشی از عدم انجام تعهد خوانده (شامل وجه بلیط هواپیما و ایاب و ذهاب و دو روز اقامت در مشهد و هزینه دادرسی با جلب نظر کارشناسی) و مطالبه خسارت روحی و معنوی را تقدیم نمودند و مدعی شدند ...

نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی در خصوص درخواست تجدیدنظرخواهی ق.ز. به طرفیت تجدیدنظرخوانده ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 900997022890093 کلاسه پرونده 88/29/89 نظر به اینکه درخواست وارده از جهت عدم ابطال تمبر مالیاتی ناقص تشخیص داده شده و اخطاریه رفع نقص صادر و به تاریخ 27/12/90 به تجدیدنظرخواه ابلاغ ولی در فرجه قانونی رفع نقص به عمل نیامده فلذا دادگاه مستنداً به ماده 345 قانون آیی...

امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره رای بدوی در خصوص درخواست آقایان س. و الف. به وکالت از آقای م.الف. و خانم‌ها الف.الف. و الف.الف. و پ.الف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان الف.الف. و ک.الف. و ر.الف. و و .الف. و و .ی. و شرکت وسایل و ابزار آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به خواسته ابطال صورت‌جلسات مجمع عمومی 30/4/89 و 10/8/89 و صور...

نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.غ. به وکالت از 1- آقای خ.گ. 2- خانم ز.ر. به طرفیت آقایان 1- س.ح. 2- ع.الف. 3- الف.الف. 4-ن.الف. 5- و .الف. 6- ع.الف. 7- خانم ن.م. به خواسته محکومیت خواندگان به 1- رفع بازداشت از پلاک ثبتی 2381/42 2- اخذ صورت‌مجلس تفکیکی پلاک مزبور 3- تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2381/42 بخش 11 تهران به مساحت ...

تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است رای بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده...

به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه...