وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852masoumehghelich.ir
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

امکان شرکت وکیل مدیران در جلسات مجمع عمومی و هیأت مدیره رای بدوی در خصوص درخواست آقایان س. و الف. به وکالت از آقای م.الف. و خانم‌ها الف.الف. و الف.الف. و پ.الف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان الف.الف. و ک.الف. و ر.الف. و و .الف. و و .ی. و شرکت وسایل و ابزار آلات هیدرولیکی و اتوماتیکی خ. و س. و اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجارتی به خواسته ابطال صورت‌جلسات مجمع عمومی 30/4/89 و 10/8/89 و صور...

نقص در ابطال تمبر مالیاتی وکالت رای بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.غ. به وکالت از 1- آقای خ.گ. 2- خانم ز.ر. به طرفیت آقایان 1- س.ح. 2- ع.الف. 3- الف.الف. 4-ن.الف. 5- و .الف. 6- ع.الف. 7- خانم ن.م. به خواسته محکومیت خواندگان به 1- رفع بازداشت از پلاک ثبتی 2381/42 2- اخذ صورت‌مجلس تفکیکی پلاک مزبور 3- تنظیم سند رسمی انتقال 6 دانگ یک واحد آپارتمان جزء پلاک ثبتی 2381/42 بخش 11 تهران به مساحت ...

تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است رای بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده...

به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه...

خواسته، معیار صلاحیت شورای حل اختلاف رای بدوی در خصوص دعوی آقای س. با وکالت آقای و . به طرفیت شهرداری و ح. به خواسته الزام خواندگان بر ایفای تعهد قرار دادی مبنی بر تحویل 2 دستگاه خودرو لکسوس rx350 فول 2012 به این شرح که به حکایت صورت‌جلسه مورخ 17/8/1390 مقرر گردید مبلغ 000/400/324/5 ریال از مطالبات شهرداری محترم منطقه 13 تهران از شرکت. با تعداد 5 دستگاه خودرو به شرح صورت‌جلسه مذکور تهات...

نشستن با نامحرم در خودرو رای بدوی در مورد کیفرخواست 9010432123600637 مورخه 18/11/1390 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص شکایت آقای ح. فرزند م.، 33 ساله، اهل تبریز، ساکن تهران، با وکالت خانم الف.الف. علیه متهمین 1ـ خانم س. فرزند خ.، 24 ساله،(همسر شاکی)، با وکالت آقایان ح.الف. و ح.م. 2ـ آقای ع.ز. فرزند الف.، 32 ساله، دایر بر برقراری رابطه نامشروع با توجه به مجموع محتویات پرونده و دف...

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ک.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. ساکن اسلامشهر به طرفیت خوانده آقای الف.ن. با وکالت بعدی خانم م.الف. ساکن تهران به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 791663/004 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این وصف که و...

مرجع رسیدگی اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی رای بدوی طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و خانم ر.ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره 674 به تاریخ 4/12/88 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1568 به تاریخ 11/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که خواهان دعوی به ...

ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، 32 ساله، ایرانی و مسلمان، دائر بر: 1ـ تخریب (پاره کردن) یک فقره چک به شماره 408624 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک س. 2ـ جعل امضا 3ـ استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ر. به وکالت از آقای ع.ن. بدین توضیح که حسب مجموع محتویات پرونده در قبال طلب شاکی از متهم، چک موصوف را در منظر شاکی امضا و به شاکی می‌...

ضرورت طرح شکایت توسط مالک رای بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 31/2/1390 خانم م.ر. فرزند م.، 35 ساله، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ک. متهم است به فروش مال غیر (کلاهبرداری) و أخذ مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی به نام ک. با وکالت م. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، خانم م.ر. تحت عنوان مالک پلاک ثبتی 80 فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک یک فرعی از ... اصلی ...