حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجت اله کریمیان
امکان انجام وکالت صرفاً در شهر اصفهان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

معـیــــن
دبـاغـیــان

معـیــــن
دبـاغـیــان

وکیل دادگستری کرمان
عضو مرکز مشاوران قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

رحیم
حسینی مقدم

رحیم
حسینی مقدم

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913700507503132347458-59www.estifa.ir
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
مجتبی محمدیکشورهای عربی - ایران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معین دباغیانکرمان0913143254009131432540ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
رحیم حسینی مقدممشهد0915500341705136020253vakil-mashhad.com
مرضیه توانگرتهران0912005422502140880989ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است رای بدوی در خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده...

به اجرا گذاشتن سفته امانی کارگر توسط کارفرما رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. دائر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره سفته‌های شماره 356806 و 947511 موضوع شکایت آقای و.س. به این شرح که شاکی مدعی است به عنوان کارگر نزد متهم کار می‌کرده است و جهت تضمین دو فقره سفته‌های مذکور را نزد متهم به امانت گذاشته است و متهم نیز رسید داده است و مقرر بوده است پس از اتهام رابطه...

خواسته، معیار صلاحیت شورای حل اختلاف رای بدوی در خصوص دعوی آقای س. با وکالت آقای و . به طرفیت شهرداری و ح. به خواسته الزام خواندگان بر ایفای تعهد قرار دادی مبنی بر تحویل 2 دستگاه خودرو لکسوس rx350 فول 2012 به این شرح که به حکایت صورت‌جلسه مورخ 17/8/1390 مقرر گردید مبلغ 000/400/324/5 ریال از مطالبات شهرداری محترم منطقه 13 تهران از شرکت. با تعداد 5 دستگاه خودرو به شرح صورت‌جلسه مذکور تهات...

نشستن با نامحرم در خودرو رای بدوی در مورد کیفرخواست 9010432123600637 مورخه 18/11/1390 صادره از دادسرای ناحیه 21 تهران در خصوص شکایت آقای ح. فرزند م.، 33 ساله، اهل تبریز، ساکن تهران، با وکالت خانم الف.الف. علیه متهمین 1ـ خانم س. فرزند خ.، 24 ساله،(همسر شاکی)، با وکالت آقایان ح.الف. و ح.م. 2ـ آقای ع.ز. فرزند الف.، 32 ساله، دایر بر برقراری رابطه نامشروع با توجه به مجموع محتویات پرونده و دف...

اثر اثبات خیانت در امانت نسبت به چک در وجه حامل نسبت به ثالث رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم ک.الف. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. ساکن اسلامشهر به طرفیت خوانده آقای الف.ن. با وکالت بعدی خانم م.الف. ساکن تهران به خواسته مطالبه مبلغ ده میلیون تومان وجه یک فقره چک به شماره 791663/004 به انضمام کلیه خسارات قانونی وارده از جمله هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه با این وصف که و...

مرجع رسیدگی اعتراض به رأی سازمان تعزیرات حکومتی رای بدوی طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و خانم ر.ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره 674 به تاریخ 4/12/88 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تأیید دادنامه شماره 1568 به تاریخ 11/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند مختصر ادعا بر این اساس است که خواهان دعوی به ...

ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، 32 ساله، ایرانی و مسلمان، دائر بر: 1ـ تخریب (پاره کردن) یک فقره چک به شماره 408624 به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک س. 2ـ جعل امضا 3ـ استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای م.ر. به وکالت از آقای ع.ن. بدین توضیح که حسب مجموع محتویات پرونده در قبال طلب شاکی از متهم، چک موصوف را در منظر شاکی امضا و به شاکی می‌...

ضرورت طرح شکایت توسط مالک رای بدوی به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 31/2/1390 خانم م.ر. فرزند م.، 35 ساله، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ک. متهم است به فروش مال غیر (کلاهبرداری) و أخذ مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی به نام ک. با وکالت م. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی، خانم م.ر. تحت عنوان مالک پلاک ثبتی 80 فرعی از ... اصلی مفروز از پلاک یک فرعی از ... اصلی ...

اقرار رای بدوی در خصوص شکایت آقای ع. با وکالت آقای ک. علیه آقایان 1ـ ح.ح. فرزند ق.، 82 ساله، 2ـ م.ق. فرزند ع.، 38 ساله، 3ـ م.ع. فرزند ح.، 30 ساله، دائر بر ردیف‌های اول و دوم: انتقال منافع ملک غیر نسبت به سهم آقای ع. به میزان یک دانگ از مغازه مورد اجاره مورخه 1/8/89 و ردیف سوم اجاره ملک غیر با علم و اطلاع از مالکیت شاکی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه ق...

دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری رای بدوی به تاریخ 22/10/1386 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران با وکالت بعدی آقایان م.الف. و م.ص. دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی به خواسته ابطال آرای شماره 3 مورخ 22/8/1386 شعبه 29 و شماره 218 مورخ 3/10/1386 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان ت...