حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
×
نام وکیل شهر شماره همراه تلفن دفتر وبسایت
حجت اله کریمیان اصفهان 09132100173 03132347458 www.estifa.ir
سیدحسن موسوی یزد 09132584487 09132584487 ندارد
محمد همائی فر اهواز 09163131230 06133333485 homaeifar.ir
معصومه قِلیچ یزد 09134520800 03536228852 masoumehghelich.ir

مخفی کردن ازدواج قبلی و تدلیس در ازدواج رای بدوی در خصوص دادخواست آقای (الف. م.) فرزند (الف.) با وکالت آقای (د. الف.) به طرفیت خانم (ع. خ.) فرزند (ع.) به خواسته فسخ نکاح به دلیل تدلیس زوج بدین توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نمود که مدت چهار ماه پیش با خوانده ازدواج دائم نموده و پس از عقد متوجه شده‏ام که مشارٌالیها دارای همسر بوده که خود را باکره معرفی کرده و باعث تدلیس در ازدوا...

اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه رای بدوی آقای (ن. س.) با وکالت آقای (الف. ر.) و خانم (ل. ب.) وجه چک 760398- 3/11/83 به مبلغ (000/000/166) ریال را از خوانده (ر. غ.) به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مطالبه کرده خوانده دفاع نموده است که وجه چک را بدهکار است و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه را قبول ندارد، زیرا از پرداخت آن امتناع نکرده بلکه ]خواهان[ به ...

شرط مطالبه وجه چک تضمینی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (ح. ر.) با وکالت خانم (ه. ر.) به طرفیت خواندگان (ع. ش.) و(د. ش.) با وکالت آقای (م. ع.) دایر بر مطالبه مبلغ (000/000/320) ریال موضوع قرارداد مورخ 25/4/86 و چک شماره 700445/549 عهده بانک ص. با احتساب هزینۀ دادرسی، حق‏الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه، و دعوی آقایان (ع.) و (د.) هردو (ش.) با وکالت آقای (م. ع.) به طرفیت آقای (ح. ر.)، مبنی بر تق...

حق کسب و پیشه محل کار کارشناس رای بدوی در خصوص دعوی خواهان (م. الف.) به طرفیت (م. ص.) به خواسته تأدیه حق کسب و پیشه با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مقوّم به (000/000/52) ریال با عنایت به اینکه ملک متنازعٌ‏فیه، مطروحه در ‏پرونده ‏استنادی ‏به ‏کلاسه 85/16/904 (82/16/103) دادگاه عمومی تهران، در واقع محلِ‏کارِ کارشناس رسمی دادگستری بوده که طی دادنامه شماره 113 مورخ 4/4/82 صادره از شعبه 16 ...

مرجع صالح جهت رسیدگی به تعارض در اسناد ثبتی رای بدوی درمورد دادخواست خانم‏ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) با وکالت آقایان (ح. ز.) و ( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید از قسمتی ازپلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران ‏مقوّم به (000/001/50) ریال، قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت‏المثل از تاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر ...

ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی رای بدوی در خصوص دعوی 1. (الف. ر. الف.) 2. (ک. م. ح.) با وکالت آقای (م. ت. م.) به طرفیت (م. و. خ.) و خانم (م. ف.) به خواسته صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 5/5/90 در پرونده کلاسه 9009980000500437 شعبۀ 110 دادگاه عمومی تهران که خواهان در توضیح خواسته اظهار داشتند به موجب توافق‏نامه مورخ 10/9/1385 فی مابین اینجانبان و خواندگان محترم ،سهام ایشان در کارخ...

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم رای بدوی در خصوص دعوی آقای (ع.ب.) به وکالت از آقای (ف. د.) به طرفیت آقای (ر.ق.) به خواسته و تقاضای صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات ناشی از تأخیر تأدیه از تاریخ 29/7/87 لغایت اجرای حکم به مأخذ (000/256/515/1) ریال با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده، دعوی خواهان ر...

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی رای بدوی در خصوص دعوی خواهان خانم (ه. ل. ع.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ص. الف.) به طرفیت خواندگان خانم ( ز. ع.) فرزند (م.) و (ف.س.) فرزند (ق.) با وکالت آقای (ن. ق. ز.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی 1041 فرعی از 114 اصلی و سرقفلی مغازه واقع در بازار تهران سبزه میدان ...، موضوع پرونده اجرایی 89/236/315 خواهان در دادخ...

انتقال منافع مورد اجاره توسط برخی از مستأجرین مشاعی رای بدوی در خصوص دعوی آقایان و خانم‌ها1 - ع. 2-م. 3-ف. شهرت هر سه د. 4-خ.ص. با وکالت آقایان الف.غ. و ح.ح. به طرفیت آقایان ع.ف. وم.ش. به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به منتقلٌ‌الیه با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان‌ها توضیح داده‌اندکه به موجب قرارداد مورخ7/4/60 مرحوم م.د. مستأجر ...

تفکیک دعاوی متعددی که در یک دادخواست مطرح شده به علت فقدان منشاء واحد رای بدوی خصوص دعوی آقای س.خ. با وکالت 1.آقای ع.م.2- خانم الف.م. به طرفیت 1- آقای س.خ. 2- خانم ز.پ. 3- خانم ش.خ. به خواسته ابطال وکالت‌نامه‌های شماره 34391 مورخ 18/9/87 و شماره 34390 مورخ 18/9/87 دفترخانه 92 تهران و جبران خسارات دادرسی، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات و...