حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

تخلیه خانه سازمانی رای بدوی با بررسی مفاد دادخواست شاکی [صدور دستـور موقـت مبنـی بر توقف عملیات اجرایی تخلیه منزل مسکونی سازمانی] و ضمائم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسـارت در صـورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض‏عنه به نحوی‌که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی‌گردد، علی-هذا موضوع منطبق بر ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص ...

تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول رای بدوی درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک‌های ... ، ... ، ... عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده، شکایت شاکی، تحقیقات معموله، کارشناسی صورت گرفته، کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه م...

انقطاع رابطه استیجاری رای بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ژ.ش. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز می‌باشد و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت می‌باشد و نامبرد...

امانی تلقی نشدن چک تضمینی رای بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ه. مدیرعامل شرکت ز. دائر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره 268534 مورخ 1/2/90 به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران. دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت وکلای مدافع شاکی خصوصی و ملاحظه تصویر قرارداد فی‌مابین و مدت قرارداد و شرط استرداد چک مذکور پس از تحویل قطعی و اینکه متهم دلیلی ب...

تخریب مال مسروقه رای بدوی درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر.، 2ـ م.م. فرزند غ.، متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع.، 4ـ ر.ن. فرزند ب.، متولد 1355، دایر بر متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل ماکسیما به شماره انتظامی ... در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه مکان برای متهمان 1 و 2 در ...

فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد جرح ساده رای بدوی در خصوص اتهام ع.الف. فرزند م. دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به م.ق. به شرح محتویات پرونده، با توجه به شکایت شاکی و تحقیقات معموله و اظهارات مطلعین و گواهی پزشکی قانونی و اظهارات متهم در مرجع انتظامی و جلسه‌ی دادگاه و دفاعیات بلاوجه وی و گزارش انتظامی و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادستان و قرائن و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاریش محرز و...

استناد به منشاء صدور چک و امانی بودن چک رای بدوی در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و .م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825-22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان ...

صدور حکم یا قرار در صورت عجز از معرفی زمین موضوع قرار کارشناسی رای بدوی دعوی م.الف. با وکالت م.د. به طرفیت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران (هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی در شهرستان تهران) صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع کشور به شماره 1546 / ه مورخ 30/6/89 در خصوص پلاک ثبتی شماره 7982 فرعی از 88 اصلی بخش 11 تهران به انضمام خ...

عدم تجویز دعوای انتقال اجاره تجاری به غیر توسط منتقل الیه رای بدوی در خصوص دادخواست خواهان‌ها آقایان ع.ب. و الف.ت. و الف.ف. و ق.الف. با وکالت آقای م.ح. به طرفیت خواندگان خانم ه. و آقایان ن. و ه. شهرت هر دو ش. و خانم ه.الف. و آقای س.م. و آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند سرقفلی و حق کسب و پیشه سه دانگ مربوط به دو باب مغازه و رستوران و کلیه خسا...

ضرورت ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی رای بدوی به موجب کیفرخواست شماره 801078 ـ 9/12/90 صادر شده از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 21 تهران 1ـ ش.ر. فرزند ش.، 26 ساله، اهل و ساکن تهران و مجرد و مسلمان متهم است به ارتکاب فعل حرام از طریق برگزاری جشن مختلط و لهو و لعب و نگه‌داری یک بطری حاوی مشروب الکلی، 2ـ ب.الف. فرزند ب.، 24 ساله، 3ـ ک.ق. فرزند ح.، 29 ساله، 4ـ الف.ع. فرزند م.، 23 ساله، 5ـ م...