حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل قتل در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل قتل در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص قتل

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص قتل ارائه شود. در ابتدا به قتل در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان قتل اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات قتل اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل قتل در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب قتل به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل قتل در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی قتل وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

قتل در قانون مجازات

حقوق دانان تعاریف مختلفی از قتل عمد نموده اند و شاید دلیل عدم توافق بر سر تعریفی واحد از قتل عمد، عدم تعریف این قتل در قانون مجازات اسلامی باشد که اکنون مورد اشاره قرار می‏گیرد.

قتل عمد، عبارت است از رفتار بدون مجوز قانونی عمدی و آگاهانه یک انسان به نحوی که منتهی به مرگ انسان دیگری شود. ایرادی که به این تعریف وارد است؛ عدم ذکر واژه «محقون الدم» می‏باشد؛ زیرا چه بسا قتلی بدون مجوز قانونی به روی یک انسان «مهدورالدم» صورت گیرد و اگر این تعریف را تعریف قتل عمد، موجب قصاص بدانیم، ذکر واژه «محقون الدم» باز ضروری به نظر می‏رسد؛ مانند قتل زن در حال زنا توسط شوهرد. بدین ترتیب طبق بند «ث» ماده 302 ق.م.ا چون در این موقعیت زن نسبت به مرد، مهدورالدم به حساب می‏آید؛ قصاص جایز نیست از سوینی، عقلانی نیست که بگوییم قانون این مجوز را برای همه مردان صادر نموده است. برخی «سلب حیات عمدی شخصی توسط دیگری» را قتل عمد دانسته اند. این تعریف نیز، تعریف جامع و مانعی نیست و تعریف قبلی از تعریف فوق الذکر، کامل تر به نظر می‏رسد. یکی از ایرادهای وارده بر این تعریف این است که قتل های واقع شده به موجب قانون را نیز در بر می‏گیرد؛ زیرا این نوع قتل هم سلب حیات عمدی از انسان دیگری است.

با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی حقوق دانان جزایی و با امعان نظر به تعاریف فوق، جامع و مانع ترین تعریف از قتل عمدی موجب قصاص را می‏توان چنین تعریف نمود:

«هر رفتاری که از انسان بالغ و عاقل صورت پذیرفته و موجب سلب عمدی حیات از انسان محقون الدم دیگری بدون مجوز قانونی شود.»

ذکر واژه «هر رفتاری»، به این دلیل است که تمام مصادیق افعال و اعمال، اعم از فعل (مادی و غیر مادی) و ترک فعل را در بر گیرد. استفاده از واژه «سلب حیات» به این دلیل است که در قتل بایستی سلب حیات صورت پذیرد و گرنه قتل محقق نمی شود. ذکر کلمه «انسان» برای این منظور می‏باشد که تا مانع از چیزهایی بشود که لفظ انسان بر آن اطلاق نمی گردد؛ مانند حیوان و جنین. ذکر کلمه «عمدی» به این دلیل می‏باشد که جنایت غیر عمدی (خطای محض و شبه عمدی) موجب قصاص نیست.

استفاده از اصطلاح «دیگری»، برای این مقصود است که خودکشی از شمول تعریف خارج شود. بنابراین اگر کسی خود را بکشد، قتل عمد به حساب نمی آید. قید اصطلاح «محقون الدم بودن» به این دلیل است که افرادی که مهدورالدم به حساب می‏آیند، از تعریف خارج شوند. و در نهایت ذکر اصطلاح «بدون مجوز قانونی»، برای احتراز از قتل عمدی است که با مجوز قانونی صورت می‏گیرد.

مجازات قتل چیست؟

با توجه به این که هر انسانی سلب حیات از دیگری را قتل عمد می‏داند و در عرف نیز تعریف قتل عمد به نحوی روشن است؛ لذا قتل عمد در هیچ قانونی تعریف نشده است.

قانون گذار کیفری ایران پیش از انقلاب تعریفی از قتل عمد ارائه نداده بود. ماده 170 قانون مجازات عمومی مقرر میداشت: «مجازات مرتکب قتل عمد، اعدام است؛ مگر در مواردی که قانون استثنا شده باشد.» پس از پیروزی انقلاب نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1361، بدون ارائه تعریفی از قتل عمد، فقط به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده و ضابطه ای برای تشخیص آن ذکر ننموده بود.

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/11 نیز بدون تعریف قتل عمدی، به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی رسید. اگر چه این قانون بسیاری از نواقص قوانین پیشین را ندارد و به بسیاری از اختلافات حقوق دانان پایان داده است، ولی- همان گونه که گفته شد- این قانون نیز، بدون ارائه تعریف از قتل عمد به ذکر مصادیق آن پرداخته است. ماده 290 ق.م.ا اشعار می‏دارد: «جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‏شود:

الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود؛ خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت با نظیر آن بشود؛ خواه نشود.

ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده، یا نظیر آن می‏گردد؛ هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‏شود.

پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود؛ لکن در خصوص مَجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر از وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‏شود؛ مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون: آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود؛ مانند این که در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

تبصره 1- در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است؛ مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.

تبصره 2- در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مَجنیٌ علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‏شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی شود.»

بنابراین قانون‏گذار با توجه به این که مفهوم قتل عمد روشن می‏باشد، نخواسته تعریفی از آن ارائه دهد؛ چرا که لزومی به آن نیست؛ بلکه آن چه اهمیت دارد تشخیص مصادیق قتل عمد و تفکیک قتل عمد از شبه عمد و خطای محض است.

معرفی وکیل قتل در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی قتل را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی قتل، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: