حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

محمدحسین
شیرمحمدی

محمدحسین
شیرمحمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اراک
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

رقیـه
وکیلی

رقیـه
وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری

هــادی
فرهمند

هــادی
فرهمند

وکیل دادگستری
وکیل قوه قضاییه کرمان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
محمدحسین شیرمحمدیاراک0912884204008632780128ندارد
رقیه وکیلیتهران0912509719609125097196ندارد
هادی فرهمندکرمان0913399856603432224678ندارد
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485homaeifar.ir
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل فروش مال مشاع در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل فروش مال مشاع در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص فروش مال مشاع

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص فروش مال مشاع ارائه شود. در ابتدا به فروش مال مشاع در قانون پرداخته شده و در ادامه به سوالات مکرر در خصوص بهترین وکیل فروش مال مشاع در اصفهان می پردازیم تا وکیل خوب فروش مال مشاع به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل فروش مال مشاع در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی فروش مال مشاع وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید.

مال مشاع چیست؟

در مال مشاع، هر یک از اجزاء عین، موضوع حق تمام شریکان است و هیچ یک از مالکان نمی تواند ادعاء کند که بخش معین تنها به او تعلق دارد، هرچند که معلوم باشد پس از افراز معادل همان اندازه به او اختصاص می یابد. برای مثال، اگر خانه ای دارای سه اطاق و مشترک بین سه مالک باشد، هر یک از اطاقها به تمام مالکان تعلق دارد و، تا زمانی که سهم هر کدام مفروز نشده است، هیچ یک از آنها نمی تواند بی اذن دیگران در اطاق مستقلی تصرف کند و آن را ملک انحصاری خود شمارد.

رویه قضایی در این باره تردید ندارد، هرچند که در عرف گاه مالکان درباره انتفاع یا تملک بخشی از عین توافق می کنند: چنانکه، در دعوای مالک چهاردانگ و نیم ملکی بر مالک یک دانگ و نیم دیگر آن به خواسته اجرت المثل بخش مورد تصرف از فروردین ۱۳۳۰ تا آخر مهر ۱۳۳۸، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران چنین نظر داده است:

«نظر به اینکه مستفاد از ماده ۵۷۱ قانون مدنی حق هر یک از شرکاء مال مشاع منتشر در تمام اجزاء آن است و بنابراین استدلال وکیل خوانده دائر بر اینکه موکله فقط در سهم خود متصرف است، و چون مانع تصرف و دخالت خواهان در چهار دانگ و نیم دیگر نیست، مسؤول پرداختن اجرت المثل نمی باشد) با کیفیت اشاعه سهام و حقوق مالکین مشاع مخالفت دارد و موجه به نظر نمی رسد.»

فروش مال مشاع در قانون

در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیات توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تأیید کند مراتب به اداره‏ی ثبت محل اعلام و اداره‏ی ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می‏نماید. در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکاء ملک به ثبت محل نرسد سند مالکیت مورد درخواست متقاضی را مفروزا طبق مقررات صادر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح اجاله می گردد.

تبصره 1- چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهند شد.

هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرفت به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر این‏که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 2 این قانون ارجاع می‏شود.

معرفی وکیل فروش مال مشاع در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی فروش مال مشاع را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی فروش مال مشاع، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: