حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص دریافت رشوه (رشا و ارتشا)

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص دریافت رشوه (رشا و ارتشا) ارائه شود. در ابتدا به دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان دریافت رشوه (رشا و ارتشا) اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات دریافت رشوه (رشا و ارتشا) اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب دریافت رشوه (رشا و ارتشا) به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی دریافت رشوه (رشا و ارتشا) وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

جرم دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در قانون مجازات

برابر ماده 139 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ارتشاء عبارت بود از قبول کردن وجه یا مال از طرف مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف رسمی آنها بود. مجازات ارتشاء تا میزان صد تومان، انفصال دائم از خدمت دولت وتأدیه غرامت معادل دو برابر رشوه و از صد تومان تا پانصد تومان، محرومیت از حقوق اجتماعی و تأدیه غرامت معادل سه برابر رشوه و مازاد بر پانصد تومان، علاوه بر مجازاتهای فوق حبس تأدیبی از دو ماه الى یک سال بود.

این ماده به موجب ماده دوم قانون مجازات ارتشاء در مورد مستخدمین و مأمورین دولتی» مصوب دوم تیرماه 1307 لغو و به جای آن، ماده 139 به شرح زیر تدوین گردید:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولت اعم از قضایی و اداری و همچنین هر یک از مستخدمین و مأمورین ادارات شوروی و بلدی که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن امر بر طبق حقانیت بوده یا نبوده باشد مرتشی محسوب و به دو تا پنج سال حبس جنایی درجه دو و به علاوه به تأدیه آنچه که گرفته است محکوم خواهد شد و نیز هر یک از اشخاص مذکوره در فوق هرگاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات فوق محکوم خواهند گردید».

همان گونه که ملاحظه میشود در این ماده:

اولاً- درباره راشی هیچ گونه مجازاتی مقرر نشده است!

ثانیاً- کلیه مأمورین به خدمات عمومی در این ماده مورد نظر قرار نگرفته است؛

ثالثاَ- این ماده شامل حال مأمورین لشگری نمی شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون تعزیرات سال 62، قانونگذار احکام مربوط به ارتشاء و رشاء را در مواد 65 الی 70 منظور و مجازات مرتکب ارتشاء را به انفصال دائم از شغل و شلاق تا 74 ضربه تعیین نمود. البته از آنجایی که در فاصله سالهای جنگ تحمیلی، تعداد جرائم مربوط به رشوه خواری رو به ازدیاد نهاده بود لذا به منظور مبارزه با این قبیل مرتکبین در سال 1367 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و مواد 3 و 4 این قانون به جرم ارتشاء اختصاص یافت.

در ماده 3 این قانون آمده است:

«هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن با انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یاسند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود…».

همان گونه که ملاحظه می شود این ماده، مرتشی را تعریف نکرده تا معنای رشوه از آن به دست آید بلکه کسانی که مرتکب این اعمال شوند را در حکم مرتشی می داند. به علاوه، حکم مربوط به راشی نیز در این قانون مشخص نشده و در واقع در این خصوص می بایست به مقررات ماده 67 قانون تعزیرات سال 1362 مراجعه شود.

در سال 1375 با اینکه قانونگذار در فصل مربوط به «ارتشاء و ربا و کلاهبرداری» مواد 588 الی 594 را به امر رشاء و ارتشاء اختصاص داده ولی کماکان مقررات مربوط به قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به قوت خود باقی گذاشته و آن را معتبر دانسته است. به همین جهت، مقررات مواد فوق الذکر در واقع مکمل مواد 3 و 4 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده و رکن قانونی این جرم را تشکیل می دهند.

مجازات دریافت رشوه (رشا و ارتشا) چیست؟

برابر ماده 3 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، میزان مجازات بر اساس قیمت مال یا وجه مأخوذه توسط مرتشی متغیر بوده و به هر میزانی که مبلغ رشوه افزایش پیدا کند میزان مجازات مرتکب نیز افزوده خواهد شد، به نحوی که:

1- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

به نظر می رسد که اعمال چنین مجازات سنگینی برای مبلغی کمتر از بیست هزار ریال بالاخص با تورم موجود در جامعه قابل هماهنگی و تطبیق نباشد و کمتر کارمند دولتی آن هم در مرتبه مدیرکل یا هم طراز مدیرکل یا بالاتر حاضر باشد تا با اخذ چنین مبلغی، شرافت و تقوای خود را لکه دار ساخته و دامن خود را به لوث رشوه آلوده نماید. آن چنان که عرف امروزه در تمام دنیا حاکم است مبالغ جزئی را که افراد از روی میل و رضایت به مستخدمین جزء پرداخت می نمایند نباید به عنوان رشوه تلقی نمود و با تشکیل پرونده های کیفری بر آمار موجود جرائم در محاکم دادگستری افزود.

2- در صورتی که قیمت مال یا وجوه مأخوذه بیش از بیست هزار ریال و تا دویست هزار ریال باشد مرتشی از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

3- در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذه بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا هم طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

معرفی وکیل دریافت رشوه (رشا و ارتشا) در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی دریافت رشوه (رشا و ارتشا) را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی دریافت رشوه (رشا و ارتشا)، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: