حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تهدید در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تهدید در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تهدید

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تهدید ارائه شود. در ابتدا به تهدید در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان تهدید اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات تهدید اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل تهدید در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب تهدید به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تهدید در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تهدید وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

تهدید در قانون مجازات

ماده ۵۸۷ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد».

اهم ملاحظه های موردنظر قانونگذار در این ماده عبارتند از: نخست، منظور از «مواد قبل» در این ماده مواد ۵۷۰ ق.م.ا (کتاب پنجم) به بعد است.

دوم، جرایم اضافی که از طرف مرتکب توقیف یا حبس یا اخفا در محدوده ماده ۵۸۷۰ ق.م.ا انجام می شود، عبارتند از تهدید به قتل موضوع ماده ۶۶۹ همین قانون، شکنجه و آزار بدنی موضوع مواد ۲۹۰ به بعد در ق.م.ا. و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱.

سوم، در مورد تهدید به قتل که مجازات مرتکب به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم) شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال است، قانونگذار از جمع مجازاتها خودداری و برای هر دو جرم فقط یک مجازات «حبس» تعیین و مرتکب را به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم نموده که در واقع به مجموع جرایم ارتکابی (تهدید به قتل و بازداشت غیرقانونی) عنوان خاص داده است.

مجازات تهدید چیست؟

به موجب ماده ۶۶۹ ق.م.ا. (کتاب پنجم): «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی با شرفی یا مالی و با به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال با تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه با زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».

در مورد رفتار مرتکب، قانونگذار برخلاف ماده ۶۶۸ ق.م.ا. (کتاب پنجم) تنها به اصطلاح «تهدید نمودن» اکتفا نموده ولی با توجه به قید «به هر نحو» در واقع، تمام مصادیق اعم از تهدید مادی و معنوی را در شمول این عنوان قرار داده است و در عین حال، به هیچ وسیله ای اشاره نداشته است.

با این حال نمی توان از اصطلاح «به هرنحو» چنین نتیجه گیری نمود که کم و کیف تهدید نیز تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت. چنانچه تهدید همراه با تقاضایی بوده و تهدید شده آن را اجابت کرده باشد، ضرورت اثبات قابلیت تهدید برای زایل کردن اختیار محل تردید نیست و چنانچه تقاضایی در رابطه با تهدید مطرح نشده باشد باز باید تحقق مفهوم عرفی تهدید، قابلیت به فعل در آمدن آن، توانایی مرتکب به اعمال آن و سایر شرایط حسب مورد اثبات شود. در واقع، صرف تهدید فی نفسه کافی برای جرم تلقی شدن نخواهد بود. در هر حال، تهدیدی که نه قابلیت تعین دارد و نه مرتکب توانایی عملی کردن آن را، و تهدید شونده نیز بر این شرایط واقف باشد، از شمول ماده خارج خواهد بود. به بیان بهتر مطلق تهدید در این مورد کافی به مقصود نیست.

از مفاد ماده ۶۶۹ مذکور این نتیجه نیز قابل تحصیل است که برای تحقق آن نیازی به مواجهه میان تهدید کننده و تهدیدشونده نیست و تهدید غیابی را می توان در شمول این ماده دانست. با این حال، رأی صادره به جهات مختلف قابل تأمل است.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. که در دادنامه بدوی به اشتباه الف. م ذکر شده است، نسبت به دادنامه 91-221 مورخ 8/3/1391 در پرونده کلاسه 900-1146 صادره از شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای تجدید نظرخواه به اتهام تهدید موضوع گزارش و با احراز بزهکاری و به استناد ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. نظر به این که جرم تهدید از جرایم قابل گذشت است که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب متهم آغاز و با گذشت وی، تعقیب موقوف میگردد. (بند ۳ ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی و نظر به اینکه در پرونده امر شکایتی از ناحیه شاکی خصوصی به عمل نیامده است و از سوی دیگر دلیلی دال بر تهدید نسبت به شخص خاصی در پرونده مشهود نیست، لهذا دادگاه به استناد بند یک قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده ۱۷۷ این قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران – مستشار دادگاه منصوری – جعفری شهنی

قانونگذار دو مجازات متفاوت از نظر نوع و میزان را برای این جرم تعیین نموده که دادگاه مخیر به انتخاب و تعیین فقط یکی از آنهاست. به موجب ماده مرقوم: «به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد». استفاده از واژه «زندان» به جای حبس در این ماده را باید از باب مسامحه در تدوین دانست. جرم موضوع ماده ۶۶۹ این قانون همانند ماده ۶۶۸ مشمول حکم ماده ۱۰۴ ق.م.ا است و بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نخواهد بود.

معرفی وکیل تهدید در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تهدید را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تهدید، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: