حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور ارائه شود. در ابتدا به تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در قانون مجازات

از آنجائی که در قانون مجازات اسلامی، ضمانت اجرای مؤثر جهت اجرای صحیح اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی نشده بود لذا قانونگذار از طرفی در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و از طرف دیگر در قانون مجازات اسلامی در این زمینه مقرراتی وضع نمود.

در ماده 17 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آمده است: «هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر و نابودی اساس نظام جمهوری اسلامی ایران را طراحی یا بدان اقدام نموده و به این منظور جمعیتی تشکیل دهد یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی شرکت یا معاونت مؤثر داشته باشد محارب محسوب می شود.»

همچنین در ماده 19 همین قانون تأکید شده:«هر نظامی که به منظور برهم زد امنیت کشور ایجاد رعب، آشوب و قتل) جمعیتی با بیش از دو نفر تشکیل دهد یا اداره کند، چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می گردد. اعضای جمعیت که نسبت به اهداف آن آگاهی دارند در صورتی که محارب شناخته نشوند به دو تا پنج سال حبس محکوم می گردند.»

البته از آنجائی که این ماده منحصرا در خصوص افراد نظامی وضع شده و اگر افراد غیرنظامی مبادرت به تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی می کردند، تکلیف آنها از نظر قانونی مشخص نبود لذا در قانون مجازات اسلامی- تعزیرات، سه ماده اختصاص به این قبیل افراد یافته است.

 

مجازات تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور چیست؟

در ماده 498 قانون مجازات اسلامی آمده:

«هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هراسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می شود.»

پس من بعد نه تنها تشکیل یا اداره جمعیت غیر قانونی، جرم است بلکه اگر کسی هم در یکی از دسته ها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای مذکور، عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می گردد، مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است و چنانچه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

موضوع جرم ماده 498 قانون مجازات اسلامی تشکیل یا اداره دسته، جمعیت یا شعبه جمعیت است. جمعیت و حزب در این ماده، مورد تعریف قرار نگرفته ولی در ماده «یک» قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب 1360/6/7 منظور از جمعیت مشخص شده است. «حزب، جمعیت، انجمن، سازمانهای سیاسی و امثال آن، تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمانها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد».

معرفی وکیل تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته به قصد بر هم زدن امنیت کشور، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: