حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام ارائه شود. در ابتدا به تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در قانون مجازات

اولا- چنانکه ملاحظه می شود مرتکب جرم «هرکس» اطلاق داشته و شامل هر فرد ایرنی یا خارجی اعم از زن و مرد، کارمند و غیر آن می گردد. هرچند که غالبا در عمل متوجه ایرانیانی می شود که بدین امر مبادرت می ورزند. نکته قابل امعان نظر در این مورد استعمال واژه «هرکس» به جای «هر شخص یا هر شخصی» توسط مقنن است که چون سایر موارد بدین روش اقدام شده است در حالی که توجه داریم نه تنها وقوع بسیاری از این جرائم توسط اشخاص حقوقی نیز ممکن است بلکه در برخی از موارد تبعات منفی و زیان ناشی از آن برای جامعه به مراتب بیشتر و خطیرتر است.

ثانیا- رکن مادی جرم مذکور و نتیجتا وقوع آن نیز به دو گونه ممکن است صورت پذیرد. یکی تبلیغ علیه تمامیت نظام جمهوری اسلامی ایران به منظور تضعیف یا براندازی آن و بنابراین انتقاد از عملکرد مسئولین حکومتی و ارگانها و نهادهای دولتی و امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به دولت را که برابر اصل هشتم قانون اساسی به عنوان یکی از اصول کلی نظام و حق و وظیفه ای مسلم و همگانی شناخته شده، شامل نمی شود. دیگری تبلیغ به نفع گروهها و سازمانها و احزاب و تشکلهای مخالف نظام است که همان نتیجه و آثار تبلیغ علیه کلیت نظام را خواهد داشت.

به تعبیر دیگر نتایج ناشی از تقویت دشمن مشابه همان نتایج حاصل از تضعیف خودی است. از طرف دیگر از آنجا که شیوه و نوع تبلیغ معین و احصاء نشده بلکه به نحو على الاطلاق بیان گردیده است دامنه شمول حکم ماده توسعه یافته و تبلیغ از طریق استفاده از وسائل سمعی و بصری، استفاده از هر نوع وسائل ارتباط جمعی، نطق در مجامع، چاپ و پخش نشریه و اعلامیه، انتشار مقالات و کتب و رستالات، ساختن فیلم و بهره گرفتن از هنرهای نمایشی و تجسمی و هر نوع اقدام دیگری در این زمینه در زمره فعالیتهای تبلیغی محسوب می گردد.

در رابطه با موضوع اخیر نکته قابل ذکر اینکه برخی از حقوقدانان اظهار نموده اند استفاده از واژه فعالیت تبلیغی به جای واژه تبلیغ در ماده 500 خود به نحوی از دامنه شمول ماده کاسته و نشانگر وجود نوعین استمرار در تبلیغات است». در صورتی که بنا بر استنباطی حرف «ی» استعمال شده در انتهای واژه تبلیغ بای نسبت. بوده و مبین نوع فعالیت «که همان تبلیغ است» می باشد و مقنن بدین طریق، اراده نموده است که منحصرا این قسم فعالیت مشمول حکم این ماده واقع شود و سایر انواع فعالیت چون فعالیت نظامی و اقتصادی و جاسوسی از شمول قلمرو این ماده خارج و شامل حکم خاص خود گردد

ثالثاً- رکن معنوی این جرم دارای دو جزء است یکی سوء نیت عام که همان فعالیت تبلیغی عامدانه و عالمانه و به عبارت دیگر علم و عمد در این فعالیت تبلیغی است و دیگری سوءنیت خاص یا انگیزه که با اشاره و به نحو مستتر بیان شده و همان تضعیف یا براندازی نظام می باشد اعم از اینکه علیه نظام تبلیغ نماید یا اینکه به نفع گروههای مخالف نظام فعالیت تبلیغی کند. همین انگیزه یا سوء نیت خاص است که این نوع فعالیت را از انتقاد منتزع می سازد چرا که انتقاد بذون سوءنیت بوده و به قصد اصلاح و نشان دادن معایب و کمبودها و نقطه ضعفها ایراد می شود، در صورتی که فعالیت تبلیغی موصوف به منظور کسر حیثیت و اعتبار حکومت و تضعیف رژیم و تزلزل مبانی نظام یا براندازی آن صورت می پذیرد.

مجازات تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام چیست؟

قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیت تبلیغاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران با به نفع گروههای مخالف نظام را جرم و مستلزم مجازات دانسته است. ماده 500 این قانون در این زمینه اشعار می دارد:

«هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.»

مجازات این جرم تعزیر و حبس از سه ماه تا یکسال است که با لحاظ شرائط و اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت جنائی و سوابق کیفری مرتکب و منظور نظر داشتن ماده 509 ق.م.ا، اعمال می شود.

معرفی وکیل تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: