حجت اله کریمیان - وکیل پایه یک دادگستری

حجّت اله
کریمیان

حجّت اله
کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری

مجتبی
محمدی

مجتبی
محمدی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

راضـیه مصطفوی

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در شیراز

راضـیه
مصطفوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای شیراز
وکیل پایه یک دادگستری

ناصـر
همتی

ناصـر
همتی

وکیل دادگستری تبریز
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

محمـــد
همائی فر

محمـــد
همائی فر

وکیل دادگستری
عضو کانون وکلای خوزستان
وکیل پایه یک دادگستری

خالد
عزیزی

خالد
عزیزی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
سلطانی

مسعود
سلطانی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای خراسان
وکیل پایه یک دادگستری

بهشاد بهپوری

وکالت و مشاوره صرفاً در البرز و تهران

بهشاد
بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای مرکز
وکیل پایه یک دادگستری

سیدحسن
موسوی

سیدحسن
موسوی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری

مسعود
قـادری

مسعود
قـادری

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای اصفهان
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

مرضـیـه توانــگـر

قبول وکالت و مشاوره ترجیحاً در تهران

مـرضیـــه
تـوانـــگـر

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

معصــومه قِلـیــچ

قبول وکالت و مشاوره صرفا در استان یزد

معصـومه
قِلـیـــچ

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای یزد
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

ســـرور
ثانی نژاد

ســـرور
ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری
عضو کانون وکلای تهران
×
نام وکیلشهرشماره همراهتلفن دفتروبسایت
حجت اله کریمیاناصفهان0913210017303132347458-59www.estifa.ir
مجتبی محمدیتهران0912609575009126095750mohammadilawyer.com
راضیه مصطفویشیراز0917702741907136287723ندارد
ناصر همتیتبریز0914234799404135556574ندارد
محمد همائی فراهواز0916313123006133333485ندارد
خالد عزیزیتهران0912025802409056290371ندارد
بهشاد بهپوریالبرز0912660409002634478639ندارد
مسعود سلطانیمشهد0915200776305138404116ندارد
سیدحسن موسوییزد0913258448709132584487ندارد
مسعود قادریاصفهان0913454519503132218793ندارد
معصومه قِلیچیزد0913452080003536228852ندارد
مرضیه توانگرتهران0912005422502188707695tavangarlawyer.com
سرور ثانی نژادتهران0912435741502122350512www.asalaw.co

بهترین وکیل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در اصفهان کیست؟

بهترین وکیل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در اصفهان کیست؟

مقدمه ای در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت

در این مقاله سعی شده است تا توضیحاتی در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت ارائه شود. در ابتدا به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در قانون مجازات اسلامی پرداخته شده و ارکان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت اعم از رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی بررسی شده است. در ادامه به مجازات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت اشاره شده و در پاسخ به سوالات مکرر دوستان درباره بهترین وکیل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در اصفهان نیز در انتها سعی شده تا وکیل خوب اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت به شما معرفی شود.

ضمنا پیشنهاد می شود اگر دنبال بهترین وکیل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در اصفهان هستید، ابتدا به یکی از وکلای متخصص در دعاوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت وکالت در مطالعه پرونده دهید و پس از آن نظر وکیل را در خصوص نقاط قوت و ضعف پرونده بپرسید سپس در صورت تمایل به ایشان وکالت در مراحل دادرسی دهید.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در قانون مجازات

این جرم در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری متفرقه مورد تصریح با اشاره واقع شده است که به عنوان نمونه می توان به مواد 610، 611 و 498 ق.م. و 11 و 118 از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371 و نیز ماده 4 قانون مجازات اخلال گران در صنایع مصوب 1353 و ماده 15 قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 و بند ب ماده 20 از قانون مجزات جرایم رایانه ای که توسط کمیته مبارزه با جرایم رایانه ای قون قضاییه تهیه و کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است اشاره داشت.

مطالعه مواد مزبور حاکی از آن است که مقنن نه تنها تبانی برای ارتکاب جرایم مذکور در قوانین مزبور را جرم شناخته است بلکه بطور صریح یا ضمنی این اقدام را موجب تشدید مجازات دانسته است.

از آنجا که در این مقام بنا بر اختصار بوده و جرم موضوع ماده 498 ق.م.ا نیز ضمن فصول و مباحث پیشین به قدر نیاز مورد توضیح واقع شد، در اینجا منحصرا به بیان مواد 610 و 611 قانون مذکور و ذکر اهم نکات پیرامون آن بسنده می شود.

مجازات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت چیست؟

ماده 610 به شرح ذیل اشعار می دارد:

«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آنرا فراهم نمایند، درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.».

مطابق ماده 611 قانون مجازات اسلامی:

«هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند، ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند، حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.».

معرفی وکیل اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت در اصفهان

در ادامه لیستی از وکلای پایه یک دادگستری که سابقه وکالت و دفاع در دعاوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت را داشته اند، آورده شده است. وکلای زیر ضمن تخصص در دعاوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، بهترین دفاعیات را در محکمه از حقوق شما خواهند نمود: