ازدواج موقت – صیغه

ازدواج (نکاح) در قانون ایران بر چند نوع است؟ ازدواج موقت چیست و چه احکامی دارد؟ وکیل خانواده چه خدماتی در مورد اختلافات راجع به ازدواج موقت می تواند ارائه دهد؟
ازدواج یک امر مقدس در دین اسلام و از موضوعات مهم حقوقی است. دلیل به وجود آمدن ابعاد حقوقی در مورد ازدواج، وجود قرارداد ازدواج میان طرفین و حقوق و تکالیف آن ها نسبت به یکدیگر است. طبیعتاً تنظیم قواعد راجع به قرارداد ازدواج و نیز تضمین اجرای حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر، نیازمند تدوین قوانینی راجع به این امور است.

ازدواج با آنکه یک رابطه ی عاطفی میان طرفین است، لیکن از دیدگاه حقوقی به عنوان یک قرارداد (عقد) به آن نگریسته می شود. این عقد می توان به صورت دائمی و مادام العمری یا به صورت موقت و کوتاه مدت باشد که در ادامه، به بررسی ازدواج موقت در حقوق ایران می پردازیم. قانون مدنی ایران، مرجع اصلی راجع به امور حقوقی راجع به خانواده و ازدواج موقت است.
همانطور که گفتیم نکاح یا ازدواج، یک عقد و قرارداد است و لذا در ازدواج موقت نیز طرفین باید قصد ایجاد این رابطه را داشته باشند. ازدواج دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و ازدواج پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی. ازدواج دختر دوشیزه‌ (باکره) نیز حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد، متوقف بر اجازه‌ی پدر یا جد پدری او است.
در ازدواج موقت، همانطور که از نام آن پیداست، مدت ازدواج باید معین باشد. در صورت عدم ذکر مدت عقد، این عقد باطل خواهد بود و اثری نخواهد داشت.

یکی از تفاوت های عمده ی ازدواج موقت با ازدواج دائم، بحث نفقه است. نفقه تنها در عقد دائم جاری است و مرد در ازدواج موقت ملزم به دادن نفقه نیست. نفقه خود عبارت است از خوراک، پوشاک، مسکن و لوازم منزل که به طور عرفی و متعارف با وضعیت زن، از سوی مرد تأمین و پرداخت می شود. همانطور که گفتیم، در ازدواج موقت زن حق نفقه ندارد؛ مگر این که بین طرفین پرداخت نفقه در ازدواج موقت شرط شده باشد. در صورتیکه مرد ملزم به دادن نفقه باشد، در صورت امتناع وی و عدم امکان اجراء حکم دادگاه مبنی بر الزام شوهر به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق از شوهر خود به دادگاه رجوع کند و دادگاه نیز شوهر را اجبار به طلاق می نماید.
احکام راجع به مهریه در ازدواج موقت و دائم مشترک است. به موجب قانون هر چیزی را که قانوناً، عرفاً و شرعاً مالیت داشته باشد و قابل تملک باشد، می‌توان به عنوان مهریه قرار داد. تعیین مقدار مهریه به توافق زوجین است. به محض انعقاد ازدواج، زن مالک مهریه می‌شود و چه این مهریه به او داده شود و چه نشود، وی مالک آن است. زن می تواند مادامیکه مهریه به او داده نشده است، از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. این امتناع موجب سقوط حق نفقه‌ی وی نخواهد بود. به طور کلی چیزی که مانع حق زن مبنی بر دریافت نفقه می‌شود، عدم انجام وظایف قانونی وی در برابر شوهر خویش است. ولی در فرضی که در مورد مهریه گفته شد، امتناع زن از آن وظایف به دلیل عدم دریافت مهریه از سوی شوهر، تأثیری بر حق نفقه‌ی او نخواهد گذاشت و شوهری که از دادن مهریه امتناع می‌کند، کماکان ملزم به دادن نفقه نیز است. البته اگر زن قبل از دریافت مهر، به اختیار خود به انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد بپردازد، دیگر نمی‌تواند به بهانه ی عدم دریافت مهریه، از انجام آن وظایف خودداری کند.
نکته ی دیگر راجع به ازدواج موقت این است که هر قراردادی می تواند پایانی داشته باشد و منحل شود. اسباب انحلال ازدواج موقت عبارت است از: فسخ ازدواج، اتمام مدت عقد و بذل (بخشیدن) مدت از سوی شوهر.
ازدواج موقت یک عقد لازم است و طرفین نمی توانند از آن سر باز بزنند؛ مگر اینکه دلیلی برای فسخ وجود داشته باشد. از جمله ی این دلایل قانونی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار آن و یکسری از عیوب در مرد است که مانع از انجام وظیفه‌ی زناشویی خاص وی باشد، نظیر مقطوع بودن آلت تناسلی و نیز یکسری از عیوب در زن نظیر نابینایی از هر دو چشم. البته هر یک از زوجین که قبل از ازدواج، عالم به وجود مریضی‌های مذکور در طرف مقابل باشد، بعد از ازدواج، دیگر حق فسخ نخواهد داشت. همچنین اگر در ضمن عقد، وجود صفتی در هر یک طرفین شرط شده باشد، در صورت عدم وجود آن، طرف دیگر حق فسخ ازدواج را خواهد داشت.
طبیعتاً با اتمام مدت شرط شده در ازدواج موقت نیز، این عقد پایان می یابد.

نکته ی آخر راجع به ازدواج موقت، بحث «عده» است. عده مدتی است که زن می بایست در آن از ازدواج و آمیزش با دیگری پرهیز کند. در ازدواج موقت، عده‌ی فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء نکاح، در مورد زن غیر باردار، تا پاکیزگی (طُهر) او پس از دو بار عادت ماهانه است؛ مگر این که زن با اقتضای سن خود، عادت زنانگی نبیند که در این صورت چهل و پنج روز محاسبه می‌شود. عده‌ی زن حامله نیز در ازدواج موقت تا وضع حمل است. علاوه بر این موارد، از آنجا که با فوت شوهر نیز، ازدواج پایان می یابد، زن می بایست مدت عده را نگه دارد. مدت عده‌ی وفات شوهر چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت، چهار ماه و ده روز است؛ مگر این که زن باردار باشد که در این صورت عده‌ی وفات تا موقع وضع حمل وی است مشروط بر این که فاصله‌ی بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد؛ و الا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود. زنی که بین او و شوهر وی نزدیکی رخ نداده باشد، و همچنین زن یائسه، نه عده‌ی طلاق دارد و نه عده‌ی فسخ نکاح؛ ولی در هرحال عده‌ی وفات باید نگه داشته شود.

در پایان باید گفت که بهره گیری از خدمات حقوقی متخصصین حوزه ی خانواده، لزوماً در موقع ایجاد اختلاف و در دادگاه ها نیست. بلکه زن و شوهر بهتر است پیش از اختلاف و یا حتی پیش از ازدواج، از حقوق و تکالیف قانونی خود در برابر دیگری آشنا باشد تا از این طریق، چه بسا بسیاری از اختلافات حقوقی ایجاد نشود یا به طرح دعوا در دادگاه منجر نشود.